Hotărârea nr. 103/2015

Modificarea H.C.L. nr. 60/2011 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 103

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 60/2011 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie  2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 21.467/2015, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la modificarea H.C.L. nr. 60/2011, republicată, privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 7, pct. 9, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1,  lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28 ianuarie 2011 privind înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov, în sensul că dl. Mihai Costel va fi înlocuit cu dl. Boriceanu Mircea.

 

 

               Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 60 din 28 ianuarie 2011, republicată, rămân neschimbate.

 

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 60 din 28 ianuarie 2011, astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  60  din data de  28 ianuarie 2011

Republicată conform H.C.L. nr. 526/2011; H.C.L. nr. 409/2012 şi

conform H.C.L. nr. 103 din data de 31 martie 2015

 

 

 

 

Privind: înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 ianuarie 2011;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei Poliţia Comunitară Braşov, înregistrate cu nr. 6.653/2011, prin care s-a propus adoptarea unei hotărâri cu privire la  înfiinţarea Comisiei locale de ordine publică a Municipiului Braşov;

Având în vedere prevederile art. 28 din Legea Poliţiei Locale  nr. 155/2010;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, d, alin. 3, lit. b, alin. 6, lit. a, pct. 7 şi 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Braşov, organism cu rol consultativ, în următoarea componenţă:

1. Primarul Municipiului Braşov George Scripcaru - Preşedintele comisiei;

2. Comisar şef de poliţie Popa Mircea - Şeful Poliţiei Municipiului Braşov;

3. Aldea Nicolae - Şeful Poliţiei Locale Braşov:

4. Paraschiv Nicolae - Secretar al Municipiului Braşov;

5. Sârghie Ovidiu - Consilier local;

6.  Boriceanu Mircea - Consilier local;

7. Ghirdă Mihai - Consilier local.

 

 

Art. 2. Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei locale de ordine publică a municipiului Braşov, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.