Hotărârea nr. 102/2015

Stabilirea obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, a instituţiilor şi serviciilor publice, a regiilor şi societăţilor din subordinea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de către Poliţia Locală Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 102

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: stabilirea obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, a instituţiilor şi serviciilor publice, a regiilor şi societăţilor din subordinea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de către Poliţia Locală Braşov;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Poliţiei Locale Braşov, înregistrate cu nr. 19.991/2015, prin care s-a propus stabilirea obiectivelor aflate în proprietatea Municipiului Braşov, a instituţiilor şi serviciilor publice, a regiilor şi societăţilor de sub autoritatea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de către Poliţia Locală Braşov;

Având în vedere prevederile art. 6, lit. h din Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010 şi prevederile art. 29 din H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului - cadru de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. b, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se stabilesc obiectivele aflate în proprietatea Municipiului Braşov, instituţiile şi serviciile publice, regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local din subordinea Consiliului Local Braşov a căror pază şi ordine publică se asigură de către Poliţia Locală Braşov conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Asigurarea ordinii publice şi a pazei obiectivelor, instituţiilor/serviciilor publice, a regiilor şi a societăţilor din subordinea Consiliului Local Braşov menţionate în anexă, se va face cu personalul operativ din cadrul Poliţiei Locale Braşov, în limita efectivului existent.

 

Art. 3. Pentru obiectivele, serviciile şi instituţiile publice cuprinse la pct. I din anexa la prezenta hotărâre, Poliţia Locală Braşov va asigura ordinea publică şi paza acestora, gratuit pe bază de protocol.

 

Art. 4. Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale de interes local cuprinse la pct. II din anexa la prezenta hotărâre, paza şi ordinea publică vor fi asigurate de Poliţia Locală Braşov pe bază de contract de prestări servicii, percepându-se tariful aprobat de Consiliul Local Braşov.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov şi Poliţia Locală Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.