Hotărârea nr. 100/2015

Aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov.

 

HOTĂRÂREA Nr. 100

din data de  31  martie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 31 martie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate cu nr. 24.321/2015, prin care s-a propus emiterea unei hotărâri de consiliu local privind aprobarea alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov;

Având în vedere H.G. nr. 903/2014 privind stabilirea nivelului minim al alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din instituţiile şi unităţile publice şi private de asistenţă socială destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilităţi şi persoanelor vârstnice, H.G.                       nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind promovarea şi protecţia drepturilor copilului, art. 112, din Legea nr. 292/20.12.2011 a asistenţei sociale şi Legea nr. 208/1997 privind cantinele de ajutor social;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2, art. 45, alin. 1 şi art. 115, alin. 1, lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă alocaţia zilnică de hrană pentru consumurile colective din cadrul Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 535/2013, republicată, privind aprobarea nivelului maxim al alocaţiei de hrană privind consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, Hotărârea Consiliului Local nr. 646/2014 privind stabilirea nivelului alocaţiei de hrană pentru o persoană asistată la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost, Hotărârea Consiliului Local nr. 647/2014 privind nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru o persoană asistată la Cantina de Ajutor Social Braşov, Hotărârea Consiliului Local nr. 648/2014 privind nivelul alocaţiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din Căminul pentru Persoane Vârstnice, Hotărârea Consiliului Local nr. 10/2015 privind aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de zi Astra, se abrogă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.