Hotărârea nr. 10/2015

Aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 10

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

Privind: aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Direcţiei de Servicii Sociale Braşov, înregistrate sub nr. 2.306/2015, prin care se propune aprobarea nivelului alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”;

Având în vedere prevederile art. 28, alin. (1), (2), (3) din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială, art. 3^2 alin. (1) din O.G. nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 107, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copiilor, Standardul 4 punctul 4.1 şi punctul (i) 4.6 din Ordinul nr. 24/2004 al Secretariatului de stat ANPDC privind aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi, H.C.L. nr. 863/2008 care prevede organizarea Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc „Astra” şi  art. 1, 2 şi Anexa din H.G. nr. 904/2014 privind stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129, alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 2 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă nivelul alocaţiei zilnice de hrană pentru consumurile colective din cadrul Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situaţii de risc “Astra”, în sumă de 12,00 lei/zi/beneficiar.

 

 

Art. 2. Începând cu data prezentei Hotărârea Consiliului Local nr. 382 din 24 august 2012, se abrogă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Direcţia de Servicii Sociale Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.