Hotărârea nr. 1/2015

Încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2014.

 

HOTĂRÂREA Nr. 1

din data de  15  ianuarie  2015

 

 

 

 

Privind: încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2014;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 15 ianuarie 2015;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - C.F.P. din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 1.285 din 8.01.2015, prin care s-a propus încheierea execuţiei bugetului local al Municipiului Braşov pe anul 2014;

Având în vedere prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, pct. 5.13 din OMFP nr. 1780 din 19.12.2014 privind aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2014, art. 5^2, pc. 2 din O.G. nr. 36/2006, privind unele măsuri pentru funcţionarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populaţiei;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 4, lit. a şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă excedentul bugetului local al Municipiului Braşov înregistrat la data de 31.12.2014 în sumă de 2.246.695,39 lei constituit din:

- excedentul secţiunii de funcţionare, în sumă de 15.512.286,03 lei.

- deficitul secţiunii de dezvoltare, în sumă de 13.265.590,64 lei.

 

Art. 2. Se aprobă acoperirea definitivă a deficitul secţiunii de dezvoltare a bugetului local al Municipiului Braşov, la data de 31.12. 2014, din excedentul anual al bugetului local înregistrat la data de 31.12.2013.

 

Art. 3. Se aprobă excedentul total al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 44.986.613,94 lei, constituit din:

- excedentul secţiunii de funcţionare la data de 31.12.2014, în sumă de 15.512.286,03 lei

- suma de 27.702.858,69 lei reprezentând reîntregirea excedentului pe anul 2013 utilizat pentru cheltuielile secţiunii de dezvoltare

- soldul existent în sumă de 1.771.369,19 lei.

 

Art. 4. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului local al Municipiului Braşov în sumă de 44.986.613,94 lei, pe parcursul anului 2015, astfel:

- pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare, în sumă de 39.702.071,75 lei.

- pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în sumă de 1.771.369,19 lei.

- pentru acoperirea pierderilor induse de prestarea serviciului public de producere, transport, distribuţie şi furnizare a energiei termice pentru populaţie în sistem centralizat, în sumă de 3.513.173,00 lei.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.