Proces verbal din 31.07.2014

Proces verbal - sedinta extraordinara din data de 31-07-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința extraordinară a Consiliului Local Brașov din data de 31 iulie 2014

Ș edința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 31 iulie 2014, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 26 iulie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai -Ioan, domnul consilier Leonte Cătălin, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Sârghie Ovidiu ș i domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sunt înscrise 42 puncte și 10 puncte suplimentare, iar punctul nr. 27 a fost retras.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru precizeaz ă c ă întrucât liceele tehnologice, au avut o perioadă mai lungă ca perioadă de desfășurare a activității de învățământ s-a luat hotărârea să fie invitați elevii de la aceste colegii tehnice respectiv, Liceul Tehnic Silvic “Dr. Nicolae Rucăreanu”, Colegiul Tehnic “Transilvania”, Colegiul Tehnic “Maria Baiulescu” Brașov, Colegiul Tehnic de Transporturi, Școala Profesională Germană “Kronstadt”, Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brașov să primească diploma și o floare, iar banii pentru premii îi vor primi la școală.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 11 iulie 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. (1) 43

Proiect de hotărâre privind modificare HCL nr.228/2014 privind acordarea unui spijin financiar elevilor de la Colegiul National “Unirea” Brașov pentru a participa la concursul internațional “American Computer Science League” în luna mai 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (2) 44

Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.288/2014 privind aprobarea încheierii de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spații comerciale din Complexul “Orizont 3000”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și 2 abțineri (d-ra Cojocea Roxana și domnul Lupu Liviu).

Punctul nr. (3) 45

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr.21/2002 prin care s-a aprobat darea în administrare a terenurilor și clădirilor în care își desfășoară activitatea unitățile de învățământ preuniversitar de stat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (4) 46

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 975/2007 privind emiterea acordului pentru desfășurarea activității de autogară pentru transportul public de călători la capăt linie Stadionul Municipal.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (5) 47

Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 248/2014 prin care s-a aprobat documentația “ P.U.Z. - Construire locuințe colective, spații comerciale ș i împrejmuire (cu modificare regim de în ălțime aferent P.U.G. Bra ș ov) ”, ini ț iator S.C. Atlanta House Investments S.R.L. pentru Duicu Marian Sebastian și Duicu Alina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (6) 48

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea publică a Municipilui Brașov a terenului situat în Brașov, str. Nicolae Bălcescu fn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (7) 49

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Carierei nr. 148.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (8) 50

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Carierei nr. 150.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (9) 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii convenției de reglementare a raporturilor comerciale între Municipiul Brașov, Tetkron, Bepco și CET Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6 iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (10) 52

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartiză rii beneficiilor rezultate în urma asocierii Municipiului Brașov cu SC Scorillo Intercom SRL pentru construirea unui bloc de locuinț e tip ALL în Brașov, B-dul Gării fn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INI ȚIAL Ă

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Brașov pe anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de organizare și funcționare a Centrului de îngrijire de zi pentru copiii aflați în situații de risc “Astra.”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Raport privind activitatea asistenților personali angajați ai Direcției de Servicii Sociale Brașov.

Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local al Municipiului Brașov a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică, S.C. Tetkron S.R.L.

la data 31.12.2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a S.C. Tetkron S.R.L., în cadrul litigiilor înregistrate în dosar nr. 3981/62/2014 - Tribunalul Brașov și dosar nr. 338/64/2014 - Curtea de Apel Brașov, până la soluționarea definitivă a acestora.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea Sălii Teatrului “Sică Alexandrescu”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind desfășurarea la Brașov, în perioada 01 - 30 noiembrie 2014, a Festivalului Internațional de Operă, Operetă și Balet - ediția - a XII - a 2014.

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov domnului profesor dr. Philippe Morel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea înfrățirii Municipiului Brașov cu orașul Nurnberg.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reconfigurare rețele contact capete de linii R.A.T. Brașov - B-dul Saturn, Str. Poienelor, Str. 13 Decembrie, Str. Hărmanului”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 4 și 5, Comisia 1 a avizat cu amendamentul “realizarea investiției se va face din bugetul propriu al RAT Brașov”, în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Racordare de noi consumatori la sistemul de termoficare al Municipiului Brașov”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico -economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Înlocuirea unui tronson de rețea termoficare în scopul reactivării traseului de transport termoficare din PT 2 Astra spre PT5 Astra, cartier Astra, Municipiul Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului “Modernizare Piața de Miercuri” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației - P.U.Z. str. Narciselor, zona Timiș - Triaj Brașov - Construire sediu firmă prestări servicii cu depozitare și producție, dotări sportive.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 923/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Trepte S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 656/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Cristea Gabriel și Cristea Alexandrina Roxana.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1763/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Costea Adrian și Costea Tania - Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 187/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Sebastian Coca și Maria Monika Coca.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1044/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Soponar Daniel și Soponar Anca.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 146/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Happy Eyes S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1227/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Zagha Dorina și Elzagha Montaser Bellah Hikmat.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 714/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Stanciu Dorin - Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 994/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Zusi Diego.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL NR. 27 A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, înscris în CF 129176 Brașov, nr. cadastral 129176.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 15B, în vederea extinderii construcțiilor existente către S.C. New medics Com S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și o abținere (domnul Bucur Ciprian - Ionuț).

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, Bd. Alexandru Vlahuță nr. 44, în vederea realizării unui acces din exterior, către Diaconu Adela Mădălina.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilelor situate în Brașov, str. Poarta Schei nr. 21, ap. 2 și ap. 5, deținute de Iliescu Cristian Ion și Iliescu Bogdan Mihai.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind darea în administrare către Grădinița de Copii nr. 1 Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Tâmpei nr. 1A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, pentru o perioadă de 3 ani, a unor spații din vila Orizont, Poiana Brașov, către Inspectoratul pentru Situații de Urgență și Serviciul de Ambulanță Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică, a terenului situat în Poiana Brașov, str. Poiana Soarelui fn.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind repartizarea către Serviciul Public Local Comunitar de Evidență a Persoanelor Brașov a unei locuințe din fondul locativ al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului

Brașov al unor imobile situate în zona cartierului Regiunilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov al unor imobile situate în str. Transilvaniei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere a imobilelor afectate de obiectivul de investiții “Interconexiune rețea transport apă fierbinte zona Nord Brașov tronson II C.E.T. - Florilor”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 301/2014 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Panselelor nr. 23, corpul A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 306/2014 prin care s-a revocat Hotărârea Consiliului Local nr. 614 din 24.09.2010, privind aprobarea parteneriatului de colaborare între Municipiul Brașov și Asociația Internațională a Polițiștilor - Secția Română.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 513/2014 privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, Calea București nr. 104, către S.C. Luca S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 963/2008 republicată, prin care s-a aprobat vânzarea locuințelor situate în Brașov, str. Lânii nr. 42.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile formulată de Inspectoratul Scolar al Județului Brașov împotriva H.C.L. nr.285/2014 privind revocarea H.C.L. nr. 133/2010 prin care s-a aprobat darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra către Inspectoratul Scolar al Județului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și o abținere (domnul Macedonschi Cristian).

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Lucian Ionescu