Proces verbal din 30.05.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 30-05-2014

R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 30 mai 2014

Ș edinț a ordinar ă a Consiliului Local al Municipiului Braș ov a fost convocată pentru data de 30 mai 2014, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 24 - 25 mai 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 21. Absentează domnul consilier Leonte Cătălin, domnul consilier Ghidă Mihai -Ioan, domnul consilier Sârghie Ovidiu, domnul consilier Chiricheș Andrei -Ciprian, domnul consilier Kraila Vasile cu precizarea că doamna consilier Țop Ferghete Floriana - Carmen a sosit la ședință, după supunerea la vot a punctului nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile. La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv informează că pentru următoarele trei luni, trebuie să se aleagă un președinte de ședință care să conducă lucrările ședințelor de Consiliu Local.

Domnul consilier Toro Tamas îl propune ca președinte pentru următoarele trei luni pe domnul consilier Lucian Ionescu, iar în urma votului propunerea a fost aprobată în unanimitate.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 61 puncte și 7 puncte suplimentare.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 30 aprilie 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru adaugă că proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 571/2008, republicată, prin care s-au desemnat reprezentan ț ii Consiliului Local în comisiile de vânzare a spaț iilor comerciale ș i de prest ări servicii, conform Legii nr. 550/2002 ”, este pe ordinea de zi, la punctul nr. 59.

Președintele ședinței- domnul Ionescu Lucian precizează că demisia este un act de voință a persoanei, nu se aprobă, nu se votează, ci doar se aduce la cunoștință.

Domnul Viceprimar - Popa R ă zvan dore ș te s ă fie trecute pe ordinea de zi cele două puncte cu A.N.L., revocarea hotărârilor de consiliu local cu A.N.L.

A.N.L. nu dispune de fonduri pentru a începe construcția de locuințe, iar cu fonduri proprii se poate începe construcția.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian adaugă că se încearcă rezolvarea problemei, comisia economică a avut loc la prima oră, nu se știe dacă există avize de la ședința precedentă.

Domnul Viceprimar -Popa Răzvan spune că nu sunt avize de amânare, sunt pozitive.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian precizează că dacă sunt avizele se poate discuta.

Domnul Primar - George Scripcaru î ș i exprim ă rug ămintea de a se mai aștepta o săptămână, nu există un punct de vedere scris de la A.N.L, se așteaptă un aviz scris.

Domnul Viceprimar Popa va primi aviz de la domnul Primar să aducă un punct de vedere scris de la A.N.L, va trebui să meargă la București și să facă lucrul acesta, să se clarifice, pentru că poate Consiliul Local o să facă lucrul acesta și cei de la A.N.L. se vor răzgândi, lucrurile trebuie făcute în scris.

Domnul Primar anunță că va convoca o ședință de consiliu local într-o săptămână, va fi rectificare de buget, și vor fi și cele două puncte pe ordinea de zi.

Viceprimarul are atribuții de la Primar în scris, nu Viceprimarul aduce puncte pe ordinea de zi, problema cu locuințele o va prelua domnul Primar, domnul Viceprimar nu se va mai ocupa de acest lucru de acum încolo.

Domnul Viceprimar - Popa Răzvan precizează că a purtat o corespondență cu A.N.L. prin care a cerut să se rezilieze acest contract, iar A.N.L.a cerut hotărârile de consiliu local, există un feed-back de la A.N.L.

Domnul Primar - George Scripcaru completează că problema aceasta o va gestiona dânsul, de acum încolo.

Punctul nr. 1 - ordinea de zi ini ț ial ă

Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier al domnului Martin Vasile - Emil.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Consilier - Martin Vasile - Emil precizează că a ajuns la o decizie importantă și benefică, a avut o activitate bună și interesantă în mandatul de consilier local, care se referă strict la oameni, mul țume ș te pentru o buna colaborare ș i ureaz ă succes în continuare.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian de asemenea îi mul ț ume ș te.

Domnul Primar - George Scripcaru informeaz ă c ă de la 01.06.2014 domnul Martin Vasile va fi consilier al Primarului pe probleme de relații cu O.N.G. -urile și societatea civilă, și va avea atribuții din partea Primarului, va avea o activitate legată de zona publică.

Punctul nr. 1 - Ordinea de zi suplimentar ă

A. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Chiriche ș Andrei Ciprian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1 - Ordinea de zi suplimentar ă

  • B. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Kraila Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează Consiliul Local că, urmare a demisiei domnului Kraila și a pierderii locului în comisia de validare, comisia de validare va trebui completată de un consilier local, pentru a putea fi valabilă.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian precizează că este punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentară.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv informează că în comisiile reunite care au avut loc s-a stabilit că locul domnului Vasile Kraila să fie luat de Mihai Costel, s-a supus la vot, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Îi roagă pe domnii Lupu Liviu, Atomei Adrian, Durbacă Alexandrina, Mihai Costel ș i Opric ă Adrian s ă se retrag ă pentru încheierea procesului - verbal de validare.

Domnul Consilier Liviu Lupu d ă citire procesului-verbal al comisiei de validare:

PROCES - VERBAL

al comisiei de validare încheiat în data de 30 mai 2014

Comisia de validare a Consiliului Local al Municipiului Brașov, întrunit ă în ș edin ță azi data de mai sus;

Analizând demisiile din calitatea de consilieri locali aleși ai Consiliului Local al Municipiului Brașov ale domnilor MARTIN VASILE - EMIL, CHIRICHEȘ ANDREI CIPRIAN, KRAILA VASILE, înregistrate sub nr. 43.318 din 16 mai 2014, nr. 40.230 din 7 mai 2014 și nr. 44.624 din 21 mai 2014;

Constatând că potrivit art. 96, alin. (9) din Legea nr. 67/2004, privind alegerea autorităților administrației publice locale, republicată, în cazul demisiei unui consilier local urmează a fi validat mandatul consilierului local ales prin scrutin și aflat pe lista partidului a cărui susținere o are;

Văzând că următorii consilieri locali supleanți aflați pe liste sunt d-ra COJOCEA ROXANA, domnul RADU-IOV CONSTANTIN și domnul BÂNGĂ L ĂU IONU Ț-CIPRIAN;

Luând în considerare adresele P.D.L. Brașov, înregistrate la Primăria Municipiului Brașov cu nr. 44.064 din 20 mai 2014, nr. 47.515, 47.517, 47.518 și 47.519 din 30 mai 2014, prin care se confirmă apartenența politică la acest partid a d-rei COJOCEA ROXANA, a d-lui RADU-IOV CONSTANTIN și a d-lui BÂNGĂLĂU IONUȚ-CIPRIAN, următorii supleanți înscriși pe liste, precum și propunerile pentru a fi validați în calitate de consilieri locali pe locurile rămase vacante;

Constatând că ceilalți membri de partid aflați pe liste nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege deoarece calitatea lor de membri de partid a încetat ca urmare a excluderii sau demisiei;

Având în vedere că nu au fost constatate aspecte de neeligibilitate ori nelegalitate privind validarea mandatelor de consilieri locali;

Comisia de validare propune validarea mandatelor de consilieri locali ai numiților COJOCEA ROXANA, RADU-IOV CONSTANTIN și BÂNGĂLĂU IONUȚ-CIPRIAN.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal spre cele legale.

Punctul nr. 2 - Ordinea de zi inițială

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-rei Cojocea Roxana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3 - Ordinea de zi suplimentar ă

  • A.  Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Radu - Iov Constantin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3 - Ordinea de zi suplimentar ă

  • B. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Bângălău Ionuț Ciprian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Urmează depunerea jurământului de către cei trei consilieri.

Domnul Primar - George Scripcaru anunță c ă cei doi consilieri, amândoi vor fi colegi, vor fi consilieri ai Primarului, domnul Kraila și domnul Chiricheș și vor continua cu activități specifice, domnul Kraila Vasile pe probleme de sport și domnul Chiricheș Ciprian pe urbanistică și infrastructură.

Punctul nr. 4 - Ordinea de zi suplimentar ă

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D. - Concesionare și/sau cumpărare teren, Reamenajare, Modernizare și Consilidare Cantină cu Schimbare de destinație în Complex Multifuncțional, str. Zizinului nr. 128, Brașov”, având ca inițiator/beneficiar pe Hagmann Cristian Daniel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5 - Ordinea de zi suplimentar ă

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de “Proiectul intrarea în legalitate a locuirii romilor în Municipiul Brașov”.

Punctul nr. 6 - Ordinea de zi suplimentară

Proiect de hotărâre privind aprobarea Încheierii de contracte de concesiune cu fiecare proprietar de spații comerciale din Complex “ Orizont 3000 ” pentru terenul aferent ș i cota parte de uz comun ce revin fiecăruia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3, și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru ș i 2 ab ț ineri - d-ra Cojocea Roxana și domnul Lupu Liviu.

Punctul nr. 7 - Ordinea de zi suplimentar ă

Proiect de hot ă râre privind premierea echipei de hochei pe ghea ță -seniori pentru obținerea titlului de campioană națională a României, ediția 2013 - 2014 și a echipei de handbal - senioare pentru obținerea titlului de vicecampioană națională a României ediția 2013 - 2014 de la ASC Corona 2010 Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru dorește să se premieze și echipa de fotbal. În ședința AGA s-a decis desființarea secției de fotbal de la Corona. Este un lucru bun să fie premiați cei care au făcut performanță. Am cheltuit mulți bani și au produs și foarte multe insatisfacții. Nu vreau să intru în detalii. Ar fi bine să-și asume acest lucru. După mine, aș fi făcut-o mai repede”.

ORDINEA DE ZI INI ȚIAL Ă

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 698/30.10.2010 prin care s-a aprobat Contractul de servicii pentru transportul public local de călători, încheiat între Municipiul Brașov și Regia Autonomă de Transport Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar elevilor de la Colegiul Național “Unirea” Brașov pentru a participa la concursul internațional “American Computer Science League” în luna mai 2014

Proiect de hot ă râre privind e ș alonarea la plat ă a obliga ț iilor datorate bugetului local de către S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Situațiilor financiare anuale, încheiate la 31 decembrie 2013” ale Regiei Autonome de Transport Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Situațiilor aprobarea Situațiilor financiare anuale, încheiate la 31.12.2013 ale Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. și a realizării indicatorilor de performanță ai regiei pe anul 2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Brașov, domnului colonel (în retragere), Turcu Iancu Ion.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind desfășurarea la Brașov, în perioada 28 iunie - 3 iulie 2014, a Festivalului Interna ț ional al Muzicii de Camer ă - edi ț ia 2014.

Proiect de hot ă râre privind modificarea ș i completarea Contractului de delegare a gestiunii nr. 3/16.08.2010. anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 522/2010, republicat ă, prin Act adi ț ional.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării tarifelor pentru activitatea de întreținere și menținere în stare de funcționare a sistemului de iluminat public din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar comisia 6 a avizat cu amendamentul: “ De unde vor fi sus ț inute cre șterile privind actualizarea tarifelor. Punct de vedere al Comisiei nr. 1, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitarea energetică Colegiul Național Economic “ Andrei Bârseanu ” - corp B, din municipiul Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare termică Colegiul Tehnic “Remus Răduleț” -corp A”, din municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investi ț ii “ Reabilitare termic ă Ș coala general ă nr. 9 - corp B ” din municipiul Brașov.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea documentației ș i a indicatorilor tehnico-economici aferen ț i realiz ă rii obiectivului de investiții “Reabilitare sistem de încălzire Colegiul “Nicolae Titulescu ” - corp A din municipiul Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investi ț ii “ Repara ț ii capitale Ș coala generală nr. 12 - corp A ” din municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea “Studiului de oportunitate având ca obiect “Închiderea ecologică și punerea în siguranță a depozitelor pentru deșeuri industriale și menajere - Timiș Triaj”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72 din 28.02.2013, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Asigurarea accesibilității către zona economică Brașov Sud - Est” din municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente realizării obiectivului de investiții “Reamenajare atelier Școala profesională germană KRONSTADT”

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici    aferen ț i    realiz ă rii    obiectivului de    investi ț ii

“ Interconexiune re ț ea de transport ap ă fierbinte zona Nord Bra ș ov Tronson II - CET - Florilor ”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi ș i 2 ab ț ineri - domnul Braun Werner și Macedonschi Cristian.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru “P.U.D. - Construire locuințe și organizare de șantier - acces carosabil și pietonal din str. Mihai Viteazul”, situat în Brașov, str. Dealul Morii f.n., deținut de Pauliner Sandor Tibor și soția Pauliner Eniko.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind documentația “Modificare parțială P.U.Z. Tractorul VII Brașov - Zona 3”, inițiator S.C. Nyd Investments S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.Z. -Construire locuințe colective, spații comerciale și împrejmuire (cu modificare regim de înălțime aferent PUG Brașov)”, inițiator S.C. Atlanta House Investments S.R.L. pentru Duicu Marian Sebastian și Duicu Alina.

Proiect de hot ă râre privind documenta ț ia “ P.U.D. - Extindere pensiune cu sal ă de conferin ț e; Construire cas ă de vacan ță”, Bra ș ov, Poiana Bra ș ov, str. Poiana Ursului nr. 13, ini ț iator BAHOVA LIDIA, BAHOVA FIODOR.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind “P.U.D.  - Construire locuințe -

Organizare de șantier - Acces carosabil și pietonal - strada Dealul Morii în Brașov”, având ca inițiator/beneficiar pe Pauliner Sandor Tibor, Pauliner Eniko, în calitate de proprietari asupra terenului / imobilului, înscris în CF nr. 132087 Brașov, nr. top.cad 132087, strada Dealul Morii f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 494/31.10.2013, prin care s-a aprobat Studiul de oportunitate aferent documentației “ P.U.Z. - Construire Sediu Firm ă ș i Hotel, Ș irul Gheorghe Dima nr. 1 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 751/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Ardeș Alexandru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 753/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Ardeș Alexandru

Proiect de hot ă râre privind acceptarea donaț iei nr. 975/2014 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de S.C. Maurer Imobiliare S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 653/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de Duicu Gheorghe - Ciprian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 667/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Pricop Cătălin și Pricop Mariana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 671/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Mahika Adrian și Mahika Elena - Lucia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 720/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Grigoraș Simona -Manuela.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea donaț iei nr. 761/2014 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Cirlea Emanoil - Florin și Cirlea Diana - Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 703/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Cazacu Adriana - Nicoleta.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 781/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Postolache Dan - Claudiu și Porumboiu Andreea - Simona.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 739/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Ivan Florin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 185/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donate de Goșler Cristina.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea donaț iei nr. 340/2014 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a terenului având categoria de folsoin ță drum, donat de Cotea ță Floricel Costic ă.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 190/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Tănase Marius și Tănase Monica Ioana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 286/1999.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, înscris în C.F. nr. 130191 Brașov, nr. cadastral 130191.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, înscris în C.F. nr. 130187 Brașov, nr. cadastral 130187.

Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru cabinetul concesionat M.F. Gavril ă Ioan ș i M.F. T ă m ăș an Alexandru, situate în Bra ș ov, str. Berzei nr. 2

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 4 și 5, comisia 1 a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru cabinetul concesionat d-lui Dr. Moga Marius Alexandru, situat în Brașov, Policlinica Tractorul, str. Olteț nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 4 și 5, comisia 1 a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind stabilirea redevenței pentru cabinetul concesionat M.F. Nițu Luminița și M. F. Man Gabriela, situat în Brașov, str. Berzei nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 4 și 5, comisia 1 a avizat cu amendamentul: “Perioada concesiunii va fi de un an”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 731/2008, privind aprobarea Regulamentului Serviciului Public de Alimentare cu Energie Termică, aplicabil în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind mandatarea S.C. RIAL S.R.L. să reprezinte Municipiul Bra ș ov în rela ț iile privind imobilele aflate în administrarea acestuia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 6, iar comisia 5 a avizat cu următorul amendament: “Contractul de mandat se va încheia în formă autentică, conform Hotărârii de Consiliu Local, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Brașov, Calea București f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a imobilului situat în Bra ș ov, str. Prunului -tronson I.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (reapartamentare) imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 75.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea (reapartamentare) imobil situat în Brașov, str. Sitei nr. 13.

Proiect de hotă râre privind aprobarea dezmembră rii imobilului situat în Bra ș ov, str. Dimitrie Anghel nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Lupeni f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Neptun nr. 23 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Pașcani f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Brașov, str. Nicolae Bălcescu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 59

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 571/2008, republicată, prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Brașov în Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, conform Legii nr. 550/2002 cu modificările și completările ulterioare.

Propunerile care au fost avizate de comisii sunt:

  • 1. D-na Mateescu Daniela în locul domnului Ghirdă Mihai -membru plin.

  • 2. Domnul Pușcariu Radu în locul doamnei Simion Antonela -membru supleant.

În urma demisiei domnului Kraila Vasile, este propus domnul consilier Chifu Sergiu - membru supleant.

Amendament: se introduce un nou articol, prin care domnul Chifu Sergiu se numește în locul domnului Kraila Vasile.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 19 voturi pentru ș i trei ab ț ineri - Doamna consilier Mateescu Daniela, domnul Pușcariu Radu și domnul consilier Chifu Sergiu.

Punctul nr. 60

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 565/2005 privind împuternicirea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt RA de a efectua procedurile legale pentru înscrierea în evidențele de carte funciară a terenurilor ocupate cu vegetaie forestieră proprietate a Municipiului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 61

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 133/2010 privind darea în administrare a unor imobile din incinta Colegiului Tehnic Astra c ă tre Inspectoratul Ș colar Jude ț ean Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru informeaz ă c ă modificarea contractului de servicii cu Regia Autonomă de Transport se referă la faptul că Municipiul Brașov, va prelua partea de finanțare care trebuie să fie plătită la Berd. Pentru acest lucru este necesară o rectificare de buget, și având în vedere că există un termen privind prima plată, prima rată, ca să nu apară o situație de presiune de timp, va fi convocată o ședință de consiliu local ordinară pentru luna iunie, pentru ziua de joi, 05 iunie 2014. Având în vedere că sunt Rusaliile luni, foarte mulți și-au făcut week-endul respectiv un fel de minivacanță, domnul Primar propune ca joi să fie o ședință de consiliu local ordinară, cu principalul punct pe ordinea de zi, rectificarea de buget, pentru a fi prevăzute sumele respective, ca după aceea să putem să facem acest demers, acest lucru.

De asemenea, având în vedere că e final de an școlar, să fie prev ăzute ș i sumele alocate de la buget pentru premian ț i ș i dac ă mai apar și alte puncte cu completarea comisiilor cu noii colegi consilieri, care trebuie să fie aprobate ca urmare a unor proiecte de hotărâre, vor fi trecute și cele două puncte cu locuințele.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PRE Ș EDINTE DE Ș EDIN ȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Lucian Ionescu