Proces verbal din 30.04.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 30-04-2014


R O M Â N I A

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 30 aprilie 2014

Ș edinț a ordinar ă a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 30 aprilie 2014, orele 15:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Monitorul Expres” în data de 25 - 26 aprilie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26. Absentează domnul consilier Toro Tamas, cu precizarea că domnul consilier Pușcariu Radu Ioan a sosit la scurt timp după începerea ședinței.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 28 martie 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

D omnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că s-a tot discutat de transportul gratuit pentru pensionari, că așa se poartă, pentru că e campanie electorală. Bugetul a fost aprobat și conceput, atunci trebuia să se solicite gratuitatea, de la început, nu când sunt alegeri parlamentare.

D omnul Consilier - Leonte Cătălin solicită completarea ordinii de zi, cu precizarea că un grup de nouă consilieri P.S.D., P.C. și U.D.M.R. au făcut un proiect de hotărâre privind gratuitatea unor facilit ăți pe transport, astfel solicit ă introducerea pe ordinea de zi a acestui punct.

Pre ș edintele ș edin ței - domnul Sârghie Ovidiu precizează că pe ordinea de zi sunt 49 de puncte și îl roagă pe domnul Primar să ne spună de ce nu a fost pus pe ordinea de zi acest punct.

D omnul Consilier - Leonte C ă t ă lin adaug ă c ă ordinea de zi se face la ini ț iativa domnului Primar sau a consilierilor care pot completa ordinea de zi.

Domnul Primar - George Scripcaru precizeaz ă c ă există ordinea de zi cu proiecte de hotărâre care au rapoarte de specialitate cu tot ce trebuie din punct de vedere al tuturor criteriilor care sunt îndeplinite, nu propune alte proiecte de hotărâre care nu au procedurile îndeplinite, nu poate să își asume proiecte de hotărâre care nu au toate documentele.

De asemenea, precizează faptul că, cine vrea să își asume lucruri de genul acesta, să le asume. Se pot face demersuri la Guvern ca să aloce mai mulți bani pentru Brașov. S-a invocat Ploiești. Sunt 5 milioane de Euro pentru Ploiești pentru transport.

Domnul Primar este dispus să aștepte, a primit foarte multe solicitări cu impact bugetar, de ce să propună pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care nu are o procedură îndeplinită, cei de la R.A.T. nu știu nimic.

D omnul Consilier - Ghirdă Mihai informează că se retrag de la vot, Grădina Zoologică, Bazinul Olimpic, au fost plătite de Guvernul Ponta. Ar dori să se facă o evaluare la toți banii primiți de la Guvernul Ponta.

D omnul Consilier - Leonte Cătălin dorește să se consemneze în procesul-verbal că nu s-a supus la vot propunerea.

Consilierii P.S.D. s-au retras de la vot, părăsind sala de ș edin ță .(dl. Popa R ă zvan, dl. Leonte C ă t ă lin, dl. Ghird ă Mihai, dl. Lupu Liviu, dl. Duțu Tudor, dl. Teodorescu Florin).

Total prezenți rămași: 20 consilieri.

D omnul Consilier - Macedonschi Cristian adaugă că a început campania electorală și este foarte important să facem ceea ce ne spune legea. Am văzut foarte multe bannere ale colegilor P.S.D. la Poarta Schei și cer o informare, și anume dacă Primarul a dat un accept scris pentru un banner în acest oraș.

Domnul Primar - George Scripcaru nu am primit nicio solicitare de la nicio structură pentru așa ceva. Nu spun că nu pot să se pună, dar nu am primit vreo solicitare scrisă până acum. Fac, pe această cale, apel către cei care doresc acest lucru, colegele sunt aici, să-i ajute. Pot solicita un certificat de urbanism pe orice colaborare, pe orice suport. Ca și răspuns la interpelarea dumneavoastră.

Domnul Primar - George Scripcaru propune ca pe ordinea de zi să se aprobe câteva proiecte de hotărâre, care au sustenabilitate din punct de vedere procedural, au fost la dânsul domnul Boriceanu, domnul Atomei, doamna Mateescu, doamna Durbacă, domnul Macedonschi, domnul Braun, domnul Oprică sau domnul Cifu sau domnul Ionescu Lucian. Este vorba despre modificarea unor hotărâri de consiliu local care se referă la pensionari.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ COMPLETATĂ DE DOMNUL PRIMAR

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 261/9.05.2012 privind acordarea unor facilităț i pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice ș i pensionarilor, cu domiciliul stabil în Municipiul Bra ș ov

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 357/31.05.2010 privind reglementarea accesului unor categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Brașov la mijloacele de transport în comun aparț inând Regiei Autonome de Transport Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind acordarea pachetului cu alimente “Pentru suflet” de două ori pe an (de să rbă torile

Pascale ș i Cr ă ciun) pentru to ț i pensionarii cu domiciliul stabil în Municipiul Bra ș ov.

Proiectul de hotă râre a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind acordarea unor compensații elevilor din învățământul gimnazial și liceal din Municipiul Brașov care sunt premianți la finele anului ș colar 2013 - 2014.

Domnul Primar - George Scripcaru informe az ă c ă al cincilea este proiectul privind acordarea unor categorii de burse ș colare finanț ate din bugetul local pentru elevii înscri ș i la cursurile de zi cu frecvență în învățământul de stat din Municipiul Brașov.

Bursele ce pot fi decontate de unitățile de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov pentru anul ș colar 2013 - 2014 sunt bursele sociale ș i bursele de studiu.

Se aprobă decontarea din bugetul local a burselor sociale la nivel de 25 lei/lună per elev și a burselor de studiu la nivel de 30 lei/lună per elev.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind acordarea unor categorii de burse școlare finanțate din bugetul local pentru elevii înscriși la cursurile de zi cu frecvență în învățământul preuniversitar de stat din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost aprobat în unanimitate.

D omnul Consilier - Macedonschi Cristian precizează că pensionarii au mult timp liber, să li se dea 1/zi, nu 15 pentru zilele lucrătoare.

Domnul Primar - George Scripcaru informează că a discutat ș i cu pensionarii ș i nu poate s ă propun ă un proiect de hotărâre care să sune așa: în prezent nu se poate face o estimare a costurilor suplimentare aferente acestei facilități, dar, dacă se impune, cu ocazia primei recificări bugetare, se va majora subvenția acordată pentru transportul în comun. În privința acestui aspect, legislația este clară: nu poți propune un act normativ care implică bugetul local, fără a preciza sursa de finanțare.

Domnul Viceprimar - Atomei Adrian precizează că trebuie remarcat faptul că Municipiul Brașov a găsit această soluție în ceea ce privește încurajarea învățământului în Municipiul Brașov. În primul rând pentru cei care vor obține premii. Din bugetul Municipiului Brașov se încurajează și o competitivitate în rândul elevilor. Cred că a fost cea mai bună măsură pe care am putut-o lua din această multitudine cu caracer social, se poate spune că este o măsură liberală.

D omnul Primar - George Scripcaru adaugă că într-adevăr, colegii de la P.N.L. au insistat foarte mult.

D omnul Consilier - Tarb ă Mihail propune c ă ar fi bine ca bursa socială să nu excludă bursa de merit.

Domnul Primar - George Scripcaru informeaz ă c ă nu se poate, s-a încercat, dar nu se poate, sunt cele două burse.

Domnul Consilier - Boriceanu Mircea precizează că a promis în campanie, s-a propus această problemă care este mai puțin costisitoare.

Domnul Consilier - Ionescu Lucian crede c ă aceast ă solicitare nu a fost doar ca un exercițiu de imagine. Încadrarea unei categorii sociale după venituri, de asemena crede că domnul Viceprimar Popa Răzvan ar fi bine să urmărească modul în care să obțină de la Guvern aceste fonduri, trebuia să rămână în sală.

Domnul Consilier - Szente Ladislau este de acord să se facă demersurile cu domnul Popa.

Domnul Primar - George Scripcaru precizeaz ă c ă se poate s ă se voteze acest lucru! U.D.M.R. ș i Popa Ră zvan de la P.S.D. să se ocupe de demersurile la Guvern.

Președintele ședinței - dl. Sârghie Ovidiu supune la vot acest lucru și se aprobă cu unanimitate.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 50 (suplimentar)

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Asociația “Copii de Cristal ” a spa ț iilor aflate la etajul I al imobilului situat în Brașov, str. Aurel Vlaicu nr. 26 bis.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Municipiului Brașov la 31 decembrie 2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului Municipiului Brașov la 31.03.2014.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hot ă râre privind sprijinirea desfăș ur ă rii concursului pentru elevi “Educație rutieră - educație pentru via ță” - Bra ș ov, mai 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 94/2013, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Direcției de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind împuternicirea Direcției de Servicii Sociale pentru asigurarea derulării activităților necesare atingerii indicatorilor prevăzuți în proiectul “Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Filarmonicii Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cet ăț ean de onoare al Municipiului Bra ș ov, post-mortem, domnului locotenent comandor aviator Ion I. Milu.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov, post-mortem, domnului Andrei Bodiu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov, domnului Douglas Wallance.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului Brașov la inițierea Proiectului “Brașov -Dezvoltare turistic ă pentru zona Bra ș ov - S ă cele - Vulcan ”

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 3,

5, ș i 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate ( Toro Tamas, Durbacă Alexandrina Adina, Ionescu Lucian).

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activităț ii de deratizare, dezinsecț ie, dezinfec ț ie ș i tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea caietului de sarcini și a contractului de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 545/2013, prin care s-a aprobat Planul de servicii pentru anul 2014 privind transportul public local de călători în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hot ă râre privind aprobarea documenta ț iei ș i a indicatorilor tehnico-economici aferen ț i realiz ă rii obiectivului de investi ț ii “ Reabilitare fost Grup Ș colar de Turism și Alimentație Publică” din Municipiul Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Extindere Colegiul Național Dr. I. Meșotă”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare termică Liceul de Arte Plastice Hans Mattis Teutsch” din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Reabilitare Colegiul Tehnic “Transilvania” Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului Aro-Palace, amplasate pe B-dul Eroilor nr. 27 - 29, c ă tre S.C. Aro-Palace.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 141/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Bota Ioan și Bota Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1773/2007 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Mih ă ilescu Ioan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 490/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Chiricheș Iosif Attila și Chiricheș Gizella.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 493/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a terenurilor având categoria de folosin ță drum, donate de Beraru Gabriel și Beraru Daniela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 487/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Lupu Ciprian - Daniel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 480/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Mustea Costică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 561/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Ciolacu R ă zvan ș i Ciolacu Cristiana - Ș tefania.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 416/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Balog Felician - Bogdan și Balog Gabriela -Mirela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism “P.U.Z. - Construire locuințe colective, spații comerciale și împrejmuire (cu modificare regim de înălțime aferent P.U.G. Brașov)”, situat în Brașov, str. Carpaților nr. 17”, deținut de S.C. Atlanta H ouse Investments S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Autoritatea Judecătorească a Tribunalului Brașov - Serviciul Probațiune, a spațiilor aflate la etajul II al imobilului situat în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 52, corp D.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 7, ap. 12, deținut de S.C. Calderonni S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotă râre privind consituirea colectivului de coordonare ș i supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune, a serviciilor necesare funcț ion ă rii imobilului din Municipiul Bra ș ov, str. Mărășești nr. 13.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6 , iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării c ă tre S.P.C.L.E.P. Bra ș ov a unei locuin ț e din fondul locativ al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6 , iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație public ă a imobilului situat în Bra ș ov, str. Dealul Spirii f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind vânzarea direxctă a terenului aferent construcției situat în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 62 - 64, c ă tre Brebenel Mihai.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Ș tefan Octavian Iosif nr. 9.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Nicopole nr. 56.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Crișan nr. 9.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului teren situat în Brașov, Poiana Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Codrii Cosminului nr. 44.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Colinei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Mihail Sadoveanu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, B-dul 15 Noiembrie nr. 50 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Jupiter nr. 1.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare c ă tre Regia Autonom ă de Transport Bra ș ov, a imobilului situat în Bra ș ov, str. H ă rmanului nr. 49.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 231/2012, privind dezmembrare (reapartamentare) spa ț iu cu alt ă destina ț ie, imobil situat în str. Saturn nr. 37.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

  • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 378/2004, republicată, prin care s-a aprobat înființarea Serviciului Public Administrare Piețe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 459/2002, prin care s-a înființat Centrul de Execu ț ie Bugetar ă - Cre ș a nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL NR. 47 S-A AMÂNAT

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 329/2009, republicată, prin care s-a aprobat darea în folosin ță gratuit ă c ă tre A.N.L. a terenului situat în Bra ș ov,

str, Timiș Triaj f.n., în vederea construirii de louințe pentru tineri in regim de închiriere.

PUNCTUL NR. 48 S-A AMÂNAT

Proiect de hotărâre privind revocarea H.CL. nr. 523/2009m republicată, prin care s-a aprobat darea în folosin ță gratuit ă, pe durata realiz ă rii construcț iei, c ă tre A.N.L., a terenului situat în Bra ș ov, str. Timi ș Triaj f.n., în vederea construirii de locuin ț e pentru persoanele tinere ș i cele evacuate din locuin țele restituite potrivit Legii nr. 10/2001.

Punctul nr. 49

Informare privind situația despăgubirilor solicitate Municipiului Brașov prin acțiuni în instanțele de judecată.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Ovidiu Sârghie