Proces verbal din 29.08.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 29-08-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 29 august 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 29 august 2014, orele 14:00, în sala de ș edințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 23 - 24 august 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai -Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Szente Ladislau.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informeaz ă c ă pentru urm ătoarele trei luni, trebuie să se aleagă un președinte de ședință care să conducă lucrările ședințelor de Consiliu Local.

Domnul consilier Opric ă Adrian îl propune ca președinte pentru următoarele trei luni pe domnul consilier Lucian Ionescu, iar în urma votului propunerea a fost aprobată în unanimitate

Pe ordinea de zi a ședinței extraordinare sunt înscrise 52 puncte și 3 puncte suplimentare, iar punctule nr. 24 și 52 au fost retrase.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

Punctul nr. 7 al ordinii de zi

Proiect de hot ărâre privind acordarea titlului de cet ăț ean de onoare al Municipiului Bra ș ov, domnului Panait Niculescu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ionescu Lucian propune să se înceapă cu punctul nr. 7, privind acordarea titlului de cetățean de onoare al Municipiului Brașov, domnului Panait Niculescu.

Domnul Panait Niculescu mulțumește domnilor consilieri și domnului Primar, pentru încrederea acordată de a fi numit cetățean de onoare al Municipiului Brașov este însoțit de fiul cel mic, care duce mai departe tradiția industriei brașovene și de colegii care anul acesta au împlinit 57 de ani de la terminarea facultății.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că dl. Niculescu, urmează să fie invitat într-o ședință ulterioară ca urmare a hotărârii de astăzi, pentru a i se înmâna diploma de cetățean de onoare al Municipiului Brașov.

Domnul Consilier - Macedonschi Cristian împreun ă cu domnul Braun Werner, îi invită pe toți cei prezenți, la deschiderea Oktoberfest, în data de 4 septembrie, joia viitoare, la ora 5, în cortul festiv de pe Arena Sportivă și totodată face un apel referitor la faptul că, Arena Sportivă este foarte mică și pentru anul viitor ar să se amenajze un spațiu de evenimente al orașului, unde să se poată ține toate evenimentele mari, medii au chiar și concerte și propune ca acest spațiu să fie în zona fostului stadion municipal, va trebui făcută o infrastructură, se va plăti o taxă pentru folosirea infrastructurii de către cei care vor veni, acest lucru este spre binele Consiliului Local și al municipalității.

Domnul Consilier - Popa Răzvan solicită executivului ca pentru continuarea proiectului cu locuințele sociale, să se mai elaboreze un proiect de hot ărâre ș i s ă fie elaborat pentru ș edinț a următoare, este vorba de transferarea terenului către RIAL, pentru a putea continua demersurile privind efectuarea studiului de fezabilitate, a proiectului tehnic, ș.a.m.d., acești bani au fost bugetați la RIAL în primăvară, când s-a aprobat bugetul și este nevoie de această hotărâre să se continue demersul.

Ș i o a doua solicitare, va fi depus ă ș i în scris, înființ area unei comisii, privind problema retrocedarea grădinii, sau a unei părți din terenul pe care se află Grădina Zoologică, înființarea unei comisii a Consiliului Local care să analizeze modul în care a fost gestionat acest proces. Expunerea de motive, proiectul de hotărâre întocmit se află la Biroul Relații cu Consilierii, pentru consultare, pentru a fi împăcați cu gândul că se dau 5 milioane de Euro din bugetul local, sub o formă sau alta.

Ca o paranteză, proiectul de hotărâre și expunerea de motive sunt cele la care a lucrat și d-na Viceprimar anul trecut și speră să fie în continuare consecventă și să susțină acest proiect așa cum a și declarat.

Domnul Primar - George Scripcaru îi răspunde domnului Macedonschi, că se va rezolva problema stadionul, iar proiectul de hotărâre menționat de domnul Popa, se va face pentru ședința următoare.

Referitor la celălalt subiect, domnul Primar precizează că nu e necesar să se facă o comisie și eventual cine dorește să studieze date, documente și acte de natură procedurală și juridică să se lămurească și să-și clarifice orice punct de vedere, atunci când s-a propus acea convenție în Consiliul Local au fost niște amendamente și din eleganță, pentru d-na Durbacă, pentru că este o doamnă, o susține, n-o las pradă unei astfel de acțiuni.

D-na Viceprimar o să-i informeze, pe cei care doresc și au nelămuriri sau lucruri neclare, d-na Viceprimar cu d-na Dicu stau la dispoziție de luni până duminică, de dimineața până seara, la orice oră, să detalieze lucruri sau amănunte.

Cu privire la spațiile care au fost închiriate pe procedură, de licitație publică și care s-au derulat exact în conformitate cu caietul de sarcini care a fost aprobat de Consiliul Local în ședințele anterioare, respectiv, clădirea de pe Michael Weiss, Cinema Astra, Cinema Popular, iar pentru clădirea de la Poarta Scheii s-au început lucrările tot în conformitate cu studiile și cu aprobările de consiliu local pe care au fost validate cu toate avizele ș i autorizațiile necesare. La Popular urmeaz ă licitația a treia oară, pentru că la celelalte două anterioare nu s-a prezentat sau a patra oară, nu s-a prezentat nimeni și se speră că la următoarea licitație să vină cineva să participe, să se poată închiria acest spațiu.

Doamna Viceprimar - Durbac ă Alexandrina Adina precizează că, în ceea ce privește consecvența cu privire la această comisie, la momentul când s-a adoptat hotărârea de consiliu local nr. 313/2013, în calitate de consilier local, a depus un punct de vedere, totodată doamna Viceprimar subliniază că nu a lucrat împreună cu domnul consilier Popa la acest proiect, iar cu privire la aspectele semnalate, au fost aspecte de natură juridică, care erau consemnate în sentința civilă la acel moment, aspecte cu privire la faptul că acea hotărâre judecătorească, definitivă și irevocabilă care a fost pronunțată de către instanțele de judecată în care era parte municipiul Brașov, un alt aspect era legat de bugetare și a solicitat comunicarea unor documente, care în termenul legal de 30 de zile Primăria Municipiului Brașov le-a pus la dispoziție. De asemenea, aduce la cunoștință, că în cadrul comisiei economice toate obiecțiunile semnalate la acel moment au fost adoptate de către comisia economică și de către comisia juridică, prin încheierea acelei convenții.

Cu privire la înființarea acestei comisii de analiză și verificare, nu are nimic împotrivă să se înființeze, dar acestă comisie ca să producă efecte, trebuie să respecte legea.

Domnul Primar - George Scripcaru insistă să nu se aducă în discuție problemele prsonale care au fost de-a lungul vieții, într-un anumit loc sau într-un anumit moment , într-o ședință de consiliu local!

Domnul Primar îi spune domnului consilier Popa că are acces la absolut tot ce înseamnă document și act și orice detaliu. Problemele de genul acesta se pot verifica.

Domnul Consilier - Popa Răzvan adaugă că nu se poate considera așa o comisie este o propunere, cine dorește o acceptă, cine nu dorește nu o acceptă.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 31 iulie 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

PUNCTE SUPLIMENTARE

(1) Punctul nr. 53

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ției nr. 1075/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de Baltariu Nelu, Baltariu Adrian ș i Popescu Horia - Mihai.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

(2) Punctul nr. 54

Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării donației nr. 436/31.07.2013 A Comunei Tărlungeni.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind derularea prin bugetul local al Municipiului Brașov a proiectului finanțat din fonduri externe nerambursabile denumit “Consiliere, informare și orientare în carieră - soluții integrate de tranziție de la școală la viața activă pentru elevii din liceele brașovene”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Național Economic “Andrei Bârseanu” Brașov.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea contului de execu ț ie al bugetului Municipiului Bra ș ov la data de 30.06.2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4,

5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 217 din 30.04.2014, pentru acordarea unor compensații elevilor din învățământul gimnazial, liceal din Municipiul Brașov care sunt premian ți la finele anului ș colar 2013 - 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației de către S.C. TETKRON S.R.L. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi pentru și trei împotriv ă: dl. Popa R ă zvan, dl. Leonte C ăt ă lin ș i dl. Du ț u Tudor.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 152/2013, privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției Locale Brașov.

Proiect de hot ărâre privind aprobarea taxelor de intrare pentru vizitarea Gr ă dinii Zoologice Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 160/2008, prin care s-a aprobat Regulamentul privind efectuarea serviciilor de transport public local în Municipiul Brașov și Regulamentul privind acordarea licen țelor de traseu ș i a autoriza țiilor de transport în domeniul serviciilor de transport public local în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “ Construire sal ă de sport Ș coala General ă nr. 9 ”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Construire sală de sport Școala Generală nr. 15”.

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici     aferen ți     realiz ă rii

obiectivului de investi ț ii “ RK Pod str. Lânii - canal Timi ș”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „Modificare parțială P.U.Z. Tractorul VII Brașov - zona 4”, inițiator Brang Heinrich Michael.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației „Modificare parțială P.U.Z. Tractorul VII Brașov - zona 3”, inițiator SC Nyd Investments SRL.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației „P.U.Z. -Ansamblu Hotel, Centru de Conferințe, Spații Comerciale str. Alexandru Ioan Cuza nr. 3 - 5”, beneficiar S.C. LIDL România S.C.S.

Proiect de hot ă râre privind aprobare documenta ție “ P.U.D. -Demolare imobil, Construire locuință unifamilială, str. Zambilelor nr. 7 Bra ș ov ”, având ca ini țiatori/beneficiari pe Sârbu Lucian Ioan, Sârbu Ingrid Camelia, în calitate de proprietari pe teren și construcții înscrise în C.F. nr. 119600 Brașov, cu nr. top/cad. 8782/1/c/308, în suprafață de 455 m.p.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire locuință unifamilială, str. dr. Victor Babeș nr. 13, Brasov”, având ca inițiator/beneficiar pe Jian Mihaela Leontina, în calitate de proprietar asupra terenului / construcții înscrise în C.F. nr. 130670 Brașov, cu nr. top/cad. 5940/1/1/1/2, în suprafață de 500 m.p.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 2 cu amendamentul “se aprobă în forma prezentată de executiv”, și Comisia 5, cu amendamentul “se anulează art. 2 din proiect”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D.  -

Construire imobil locuințe și birouri, str. 13 Decembrie nr. 31 Brașov”, inițiator Ligia Aghel prin S.C. Tecton Trust Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1632/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Rad Ioana Elena.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ției nr. 1641/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Brang Dieter.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1381/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de S.C. Szakal Construct S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere al spațiului situat în Brașov, str. Transilvania nr.

6, unde funcționează Grădinița cu Program Normal nr. 14 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiului Bra ș ov, pentru anul ș colar 2014 - 2015.

Proiect de hot ărâre privind modificarea H.C.L. nr. 621/2013, prin care a fost aprobată rețeaua unităților de învățământ preuniversitar din Municipiul Bra ș ov pentru anul ș colar 2014 - 2015

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 24 A FOST RETRAS

Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii prin licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 14, în vederea amenajării unei parcări.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 3, apartament - lotul IX la etaj, deținut de Kerekes Bela - Geza și soția Kerekes Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Brașov, în vederea casării a unor mijloace fixe cu nr. inventar 12002132/2 - rețea contact str. Aurel Vlaicu intersecție B-dul Griviței și 12000004/2, instalație protecție rețea contact.

Proiect de hot ărâre privind darea în administrare că tre Regia Autonomă de Transport Brașov a rețelei de contact pentru troleibuze cu stâlpii aferen ți, proprietate a Municipiului Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind contestația formulată de S.C.

Dacia Invest S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, republicată

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 20 de voturi ș i trei ab ț ineri: dl. Macedonschi Cristian, d-ra Cojocea Roxana și dl. Werner Braun.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str. Prahova f.n., către Fortus S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Carpaților nr. 58.

Proiect de hotărâre privind vânzarea direct ă a terenului

aferent construc ției situat în Bra ș ov, str. Dealul Spirii nr. 7 E, către Radu Florian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construc ției (garaj), situat în Bra ș ov, str. Cuza Vod ă nr. 7, către Mihai Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind vânzarea cabinetului medical situat în Brașov, str. Bronzului nr. 7, către Paraschiv Raluca Georgiana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație a cabinetului medical situat în Brașov, Policlinica Astra.

Proiect de hotărâre privind darea în administrare că tre Inspectoratul de Stat în Construcții Brașov, a imobilului situat în Bra ș ov, str. Calea Bucure ș ti nr. 10 D.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Spicului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Armoniei nr. 6.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Bisericii Române nr. 51.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilelor situate în Bra ș ov, str. Tiberiu Brediceanu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind dezlipirea (apartamentarea) imobilelor situate în Brașov, str. Saturn nr. 37 B.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind dezmembrării (reapartamentare) imobilul situat în Brașov, str. Lungă nr. 208

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Padina nr. 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 102

Punctul nr. 44

Proiect de hot ă râre privind dezmembrarea imobilului - teren situat în Bra ș ov, str. Mihail Sadoveanu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Gheorghe Ș incai f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 375/2014, prin care se aprobă alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Lev ă n țic ă i f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 804/2010, republicată, privind desemnarea reprezentanților Municipiului Brașov în Adunarea Generală a Asociației “Sport Club Corona 2010 Brașov”.

și modificarea statutului, în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul consilier Werner Braun îl propune de Cristian Macedonschi, iar domnul consilier Oprică Adrian o propune pe domnișoara Roxana Cojocea.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 72/1998.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a H.C.L. nr. 313/2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 152/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str.

Eftimie Murgu nr. 1, bl. D 5, c ă tre ATCOM Bra ș ov S.C.M.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului Cadru de colaborare între Municipiul Brașov și Serviciul de Telecomunicații Speciale.

PUNCTUL 52 A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind schimbul de imobile între Municipiul Bra ș ov ș i S.C. Aro Palace S.A.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ionescu Lucian declar ă încheiate lucr ările ș edinț ei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Lucian Ionescu