Proces verbal din 28.03.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-03-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 28 martie 2014

Ș edința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bra ș ov a fost convocat ă pentru data de 28 martie 2014, orele 14:00, în sala de ș edinț e a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 22 - 23 martie 2014.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că înainte de începerea ședinței, va avea loc o prezentare a proiect E-learning, care se află în faza de implementare pe programul operațional sectorial, creșterea competitivității economice, este acel proiect cofinanțat pe fondul european de dezvoltare regională, s-au făcut pregătiri cu sute de persoane din Primărie și din alte structuri din subordine.

D-na Gabriela Vlad prezintă proiect E-learning, beneficiarii acestui proiect sunt atât funcționarii din Primăria Municipiului Brașov, cât și serviciile subordonate, în acest proiect s-au instruit peste 600 de persoane ca utilizatori de cursuri E-learning, deci pentru a utiliza platforma de            E-learning și peste 300 de

utilizatori pentru platforma de e-mail. Acest proiect a avut două componente. Beneficiarii indirecți sunt cetățenii Municipiului Brașov, care vor avea servicii mai bune din partea Primăriei, având în vedere că personalul va fi instruit continuu, pe cursurile care sunt în continuare de interes pentru Primăria Municipiului Brașov. Contextul național, în momentul în care s-a accesat proiectul pentru fonduri europene a fost legislația națională, și anume Legea 251/2006, pentru modificarea Legii 188 a funcționarului public și Hotărârea de Guvern 1066, pentru aprobarea normelor, pentru formarea profesională, iar contextul local este că Primăria Brașov a avut întotdeauna o inițiativă pentru a dezvolta tehnologia informatică și a comunicațiilor, s-a adoptat soluția E-learning pentru reducere de costuri, creșterea disponibilității materialelor,

modalităților de învățare, pentru că fiecare cursant va putea să înve ț e în ritm propriu, atât ș i cu instructor, cât ș i în ritm propriu ș i o mai bun ă leg ă tur ă între competenț e ș i cuno ș tinț e.

Obiectivele proiectului sunt platforma de E-learning, dezvoltarea conținutului digital și ca obiectiv creșterea în mod direct a productivității angajaților Primăriei și a serviciilor din subordinea Primăriei și a serviciilor din subordinea Consiliului Local.

Proiectul încă nu s-a finalizat, se va finaliza în 11 aprilie, dezvoltatorii ROMSYS cu SIVECO, Primăria Brașov și din partea consultantului de management de proiect PM Solutions. În sincron ne putem întâlni cu toții, planificăm o clasă, planificăm un curs, avem un instructor, virtual, bineînțeles, putem să facem videoconferință, chat, discuții, lucrări în echipă, ateliere de lucru.

În Concluzie - tehnologiile IT NC - deci informații și recunoa ș tem c ă schimbarea este o c ă l ă torie ș i nu un plan sau... ș i că dezvoltarea de noi competențe și aptitudini este un proces, de fapt, complex.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează domnul consilier Atomei Adrian, domnul consilier Teodorescu Florin Costel și domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru. în unanimitate.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 57 puncte și 2 puncte suplimentare.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul -verbal al ședinței extraordinare din data de 27 februarie 2014 și procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 28 februarie 2014.

Se aprobă cu unanimitate.

Proiect de hotă râre privind scoaterea temporară , fă ră defri ș are,   din fondul forestier proprietate   public ă   a

Municipiului Bra ș ov, a 7627 mp. Teren situat în UB VI Tâmpa, ua 52R, 96 R.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor suplimentare ale proiectului “Amenajarea Curții Bisericii Negre”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind organizarea și desfășurarea

Concursului Na ț ional de Matematic ă “ Lauren ț iu Duican ”, edi ț ia a XVIII, în perioada 15 - 17 mai 2014, derulat prin Colegiul Na ț ional “ Andrei Ș aguna ” Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exercițiului financiar 2014

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea achizi ț ion ă rii de asistență juridică și reprezentare în justiție în dosarele nr. 500/62/2014, 501/62/2014, 635/62/2014 ș i nr. 841/62/2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 46/2002, republicată, prin care s-a înființat Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea modalității de acordare a creditelor bugetare din bugetul Municipiului Brașov pentru finanțarea Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de între ț inere a câinilor f ă r ă st ă pân revendica ț i ori adotați la distanță, afalți în Adăpostul aparținând Serviciului pentru gestionarea Câinilor fă r ă St ă pân Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Sârghie Ovidiu face cunoscut c ă Asociația pentru Combaterea Abuzurilor, cu sediul în Brașov, Bd. Cetății nr. 31, bl. A39, sc. B, ap. 12, a solicitat Consiliului Local al Municipiului Brașov să retragă de pe ordinea de zi proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreținere a câinilor fără stăpân, revendicați ori adoptați la distanță, cazați în adăpostul Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân din Brașov, însă în conformitate cu prevederile art. 43, alin. 1 din Legea nr. 215/2001, republicată, face cunoscut Consiliului Local că proiectele de hotărâre pot fi retrase de pe ordinea de zi decât cu acordul inițiatorului.

În ședința comisiei de specialitate s-a constatat că proiectul de hotărâre este legal și întemeiat și s-a avizat conform prevederilor legale.

Domnul Claudiu Dumitriu - Asocia ț ia pentru Combaterea Abuzurilor dorește să ia cuvântul, iar domnul Președinte - Sârghie Ovidiu îl invită să depună în scris, dacă are o propunere, iar domnul Claudiu Dumitriu spune că a făcut.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu îl informează că dacă nu are la dânsul, este așteptat la executiv cu propunerile astfel încât în ședința următoare acest punct să fie completat, s-a înțeles ce s-a comunicat, și se va rezolva și stuația aceasta.

Domnul Claudiu Dumitriu - Asocia ț ia pentru Combaterea Abuzurilor afirmă că domnul Președinte obstrucționează societatea civilă.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Sârghie Ovidiu p recizeaz ă c ă nu obstrucționează nimic, s-a luat act de ce s-a propus și se vor luă măsuri.

Proiect de hotă râre privind revocarea H.C.L. nr. 11/2014, prin care s-a stabilit cuantumul cheltuielilor de între ținere a câinilor caza ț i în Ad ă postul aparț inând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fă r ă St ă pân Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ordine și siguranță publică a Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 99/2013, prin care s-a aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind organizarea la Brașov, în 27 aprilie 2014, a Paradei Junilor Brașoveni, în cadrul manifestărilor prilejuite de sărbătorirea Zilelor Brașovului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării investiției “Amenajarea curții Bisericii Negre”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind revocarea H.C.L. nr. 176/2012, prin care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investi ții “ Reabilitarea ș i amenajarea Cur ț ii Johannes Honterus ” (curtea Bisericii Negre).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Poiana Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Național de Informare și Promovare Turistică Poiana Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării în folosință gratuită a curții Bisericii Negre, reprezentând proprietatea Bisericii Evanghelice C.A. - din România -Parohia Brașov, situată în Brașov, curtea Johannes Honterus.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind desemnarea colectivului de coordonare și supervizare pentru atribuirea contractului de concesiune a activit ăț ii de deratizare, dezinsec ț ie, dezinfec ț ie ș i tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind asigurarea trasportului pentru organizarea și desfășurarea alegerilor pentru membrii din România în Parlamentul european dindata de 25 mai 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 15/2013, prin care au fost aprobate proiectul și a cheltuielile legate de proiectul “Sistem integrat de parcări - Parcare Spitalul Militar regina Maria”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 641/28 octombrie 2011, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Centrul Multifuncțional de Servicii Sociale”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind modificarea H.C.L. nr. 44/2013, privind aprobarea proiectului ș i a cheltuielilor legate de proiectul “Amenajarea de sta ț ii cap ă t de linie pentru mijloacele de transport în comun”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 338/2012, privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “Extindere capacitate parcare și construcție terminal transport public în Poiana Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind asigurarea finanțării execuției utilităților aferente blocului de locuințe din “Programul de construcții de locuințe cu credit ipotecar, din B-dul Gării f.n., Brașov, jud. Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL NR. 24 A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism “P.U.D. - Amenajare arteră acces în zona pârâul Graft - str. Dup ă Ziduri, Bra ș ov ”.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea documenta ț iei “P.U.D. Construire imobil de apartamente, str. Islaz nr. 1, Brașov”, beneficiari Asaftei Gheorghe și Asaftei Carmen -Viorica, Stoica L ă mâi ț a ș i Stoica Viorel - Marius.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind prelungire valabilitate a documentației “P.U.D. - Construire casă de vacanță, str. Poiana lui Catepu f.n., Poiana Brașov”, aprobată prin H.C.L. nr. 216 din 27.04.2012, beneficiari Ghiveci Constantin și Ghiveci Doinița.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune pentru reducerea zgomotului în Municipiul Brașov pentru perioada 2013 - 2018, în cadrul proiectului “Reactualizare hartă de zgomot pentru Municipiul Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 85/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Suărășan Sorin și soția Suărășan Gherghina Georgeta și S.C. Krontrade Company S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 355/2013 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. Trepte S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 806/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Dincă Orantes ș i Dinc ă Liliana - Mihaela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 3382/2008 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Samoșca Prediger Dragoș și Samoșca Prediger Karina - Karla.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 134/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Racolța Gligor și Racolța Reghina.

Proiect de hotă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 719/2014 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Firoiu Alin - Octavian ș i Firoiu Ana - Alina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 1, ap. 7, deținut de doamna Runceanu Cableri Rodica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a corpului A din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania către Direcția de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Brașov a unor spații situate în Brașov, str. Nicolae Bălcescu nr. 62 - 64

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Compania Națională de Investiții, a terenului aferent obiectivului de investi ț ie “ Complex Sportiv - Stadionul Municipal Bra ș ov ”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de concesiune nr. 500/09.04.2010, privind întreținerea, repararea și dezvoltarea imobilului situat în Brașov, Piața teatrului nr. 1, Teatrul Sică Alexandrescu, alocarea sumei de 597.000 lei pentru continuarea lucrărilor de reparații și a sumei de 521.000 lei - obiecte de inventar.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, B-dul Griviței nr. 46, în vederea realizării unui acces din exterior, către Borozan Alin Ovidiu și Borozan Camelia Corina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind vânzarea prin licitație publică a imobilului situat în Brașov, str. Rovine nr. 7.

Proiect de hot ă râre privind vânzarea prin licita ț ie public ă a imobilului situat în Bra ș ov, str. Pictor Luchian f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către S.C. Transilvania IZ.M. S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 11, către Bercaru Florica.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent locuinței, str. Lămâiței nr. 17 C, către Pușcaș Floarea și Pușcaș Petru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind vânzarea directă a terenului aferent spa ț iului comercial situat în Bra ș ov, str. Eftimie Murgu nr. 1, bl. D 5, c ă tre Atcom Bra ș ov SCM.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str. Barbu Lăutaru nr. 15, către S.C. Luca S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Cincinat Pavelescu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului situat în Brașov, str. Cometei nr. 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Cernei nr. 2

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Vârful cu Dor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în proprietatea Municipiului Brașov a imobilelor situate în Brașov, str. Armoniei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Bra ș ov, str. Egalit ăț ii nr. 27.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului - Tronson I.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a imobilului situat în Bra ș ov, str. Zizinului - Tronson IV.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Codrii Cosminului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 525/2013, privind alipirea unor imobile situate în Brașov, str. Colinei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind modificarea la H.C.L. nr. 510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispozi ț ia Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ovidiu Sârghie declară încheiate lucr ă rile ș edin ț ei.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Ovidiu Sârghie

Nicolae Paraschiv

19