Proces verbal din 28.02.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 28-02-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 28 februarie 2014

Ș edința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Bra ș ov a fost convocat ă pentru data de 28 februarie 2014, orele 15:00, în sala de ș edinț e a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 22 - 23 februarie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezenț a, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 24. Absentează domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Atomei Adrian și domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv informeaz ă c ă pentru urm ătoarele trei luni, trebuie să se aleagă un președinte de ședință care să conducă lucrările ședințelor de Consiliu Local.

D omnul consilier Bucur Ciprian - Ionuț îl propune ca președinte pentru următoarele trei luni pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, iar în urma votului propunerea a fost aprobată în unanimitate.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 60 puncte și 4 puncte suplimentare.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 2014.

Se aprob ă cu unanimitate.

Domnul Consilier - C ă t ă lin Leonte are rug ămintea ca to ți ș efii de direc ții ș i ș efii de servicii, care supun aprob ării Consiliului Local diverse puncte pe ordinea de zi, să urmărească modul de implemantare al hotărârilor luate, întrucât sunt situații în care se decide într-un anume mod și se pune în aplicare altfel, în acest sens, dă un exemplu cu privire la transportul pe cablu în Poiana Brașov, ca acesta să fie gratuit pentru copiii până la 6 ani și astfel să se creeze viitorii clienți de mâine, și cei de la Ana Teleferic au condiționat acest lucru, de prezența unui părinte, dar este posibil ca părinții să nu știe să schieze sau să nu aibă liber. Dacă copilul merge cu un profesor, educator, de la grădiniță, e foarte bine să se întâmple lucrul acesta.

D omnul Consilier - Martin Vasile - Emil informează că sporturile individuale nu sunt mediatizate foarte mult, pe 22 și 23 februarie a avut loc la Bazinul Olimpic un concurs de natație, au fost 385 de participanți, din toată țara, și un club de la Chișinău și felicită organizatorii acestui concurs de natație, care se numește Cupa Brașov, Ediția I .

Totodată, domnul consilier aduce în discuție taxarea parcării de la obiectivele sportive. Avem trei obiective sportive, sunt mai multe, dar se referă la Bazinul Olimpic, la Sala Sporturilor și la Patinuarul Olimpic, probabil decizia a fost motivată de faptul că este nevoie de încasări la bugetul local și apreciază că că ar trebui să se reducă anumite pierderi din alte părți și să se lase aceste trei obiective cu parcările fără taxare, iar o soluție, ar fi să se pună bariere la intrare pe aceste zone de parcare, să fie folosite și deschise la momentul la care se folosesc aceste obiective și apoi să fie închise, așa se procedează peste tot în Europa, în Statele Unite.

D omnul Consilier - Macedonschi Cristian aduce în discuție decizia care s-a luat anul trecut, respectiv, înscrierea Brașovului ca și capitală culturală europeană 2020 și dorește să afle unde s-a blocat, întrucât, Brașovul nu s-a înscris în această cursă și este incorect pentru brașoveni să nu se urmărească acest țel important pentru Brașov.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu îl invită pe domnul Mircea Sevaciuc, care îl va prezenta pe turistul scoțian care s-a stins pe regretatul L. C. Babeș.

Domnul Mircea Sevaciuc precizează că peste două zile se împlinesc 25 de ani de la sacrificiul suprem al martirului L. C. Babeș. În acest an s-a propus și s-a reușit să fie adus turistul scoțian care acum 25 de ani, uitând de pericolul

flăcărilor, a încercat să -l salveze de la moarte pe Liviu Cornel Babe ș. Se cunoa ș te faptul c ă, atunci Babe ș ș i-a turnat benzin ă dintr-o canistr ă, a înfipt un cu ț it ș i cu un mesaj: Bra ș ov egal Auschwitz, era legat și de revolta din 15 noiembrie 1987, a mers cu mâinile întinse aproximativ 50 de metri, după care s-a prăbușit, iar primul care a ajuns la el încercând să-i salveze viața este Douglas Wallance, atunci locuia în Scoția, acum este în Canada și a venit aici, iar la întrebarea cum e în România cu democrația, ne-am propus, să venim în direct la dumneavoastră, totodată, în momentul în care s-a întors în Scoția, a fost și cel mai important ziar și a declarat exact ce a văzut, în cel mai important ziar, nu cum zicea securitatea că Babeș a fost un nebun și și-a dat foc. A spus că a văzut un protest împotriva sistemului și roagă să i se aplaude prezența la Brașov.

Domnul Douglas Wallance precizeaz ă c ă acest eveniment a fost în urmă cu 25 de ani în Brașov, dar după acel eveniment s-a întors în Scoția. Acel incident a fost un incident politic, sinuciderea acelui om, a încercat să stingă focul, iar după ce a mers înapoi în Scoția, a transmis mesajul în presă.

Punctul nr. 1 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de Cet ăț ean de Onoare al Municipiului Bra ș ov domnului General Maior în retragere Mircea Toma Vlaicu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței de serviciu situată în Brașov, str. Reconstrucției nr. 5, către Aniculăesă Alexandra Florina.

Proiect de hotărâre privind documentația “PUD -Construire magazin Penny Market ș i magazin cu produse din carne ș i brânzeturi, acces auto ș i opietonal, amenaj ă ri exterioare, sistematizare verticală, reclame pe fațade și parcare, pilon publicitar, împrejmuire, organizare de șantier, str. Prunului nr. 3A, Brașov”, beneficiar S.C. Rewe Projectentwicklung România.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului de investiții “Centru de dezvoltare și cercetare aplicată Transilvania Motorland” în perioada de programare a Programului Operațional Regional 2014 -2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

D omnul Consilier - Pușcariu Radu - Ioan dorește ca textul hotărârii să fie preluat cu precizarea care este în expunerea de motive, și anume faptul că, Consiliul Local a hotărât în august 2012 că proiectele care se execută în Municipiul Brașov au prioritate.

Domnul Consilier - domnul Macedonschi Cristian dore ș te s ă se g ă seasc ă o finanțare mai bun ă, fiindc ă la ora actual ă este o finanțare de 50 - 50 și e vorba totu ș i de 12 milioane de Euro, din bugetul local, dacă tot se include în finanțarea 2014 - 2020, să se găsească o formă de finanțare mai avantajoasă, pentru municipalitate.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că acest proiect a fost, și s-a discutat pe plan integrat de dezvoltare urbană, pe axa de competitivitate economică din PIB, și reprezintă un factor de risc din punct de vedere financiar ș i o translatare a acestui proiect pe exerci ț iul bugetar 2014 - 2020, p ă strând aceia ș i indicatori ș i acelea ș i condi ț ii ș i nu se poate găsi o altă finanțare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și

  • 5, a fost supus la vot în forma prezentată de executiv și a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 1

Proiect de hotă râre privind aprobarea achizi țion ă rii de servicii juridice de consultan ță, asisten ță ș i de reprezentare a Direc ț iei Fiscale Bra ș ov în litigiul cu S.C. Roman S.A. ce face obiectul dosarului nr. 9531/62/2012, aflat pe rolul Înaltei Curți de Casație și Justiție.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 și Comisia 5, a avizat cu amendamentul: “de completat documentația cu sentința de la fond”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate, în forma prezentată de executiv.

Punctul nr. 2 a fost amânat

Proiect de hotă râre privind aprobarea bugetului de venituri ș i cheltuieli al S.C. Tetkron S.R.L. aferent exerci ț iului financiar 2014.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale pentru producerea pe baza de gaze naturale din sursa centrale termice și pentru transportul, distribuția și furnizarea energiei termice de către S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea pre ț ului local pentru energia termic ă livrat ă în Municipiul Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local al energiei termice facturate populației de S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2014 al S.C. RIAL S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 care a avizat cu amendamentul “demararea procesului de intabulare a imobilelor aflate în proprietatea Municipiului Brașov. Rectificarea bugetară în aprilie 2014 prin schimbarea structurii veniturilor și majorarea veniturilor din surse proprii”, Comisia 5 a avizat cu amendamentul comisiei nr. 1, iar Comisia 6 a avizat cu amendamentul comisiei nr. 1, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor în vederea stabilirii chiriei pentru spații cu altă destinație decât aceea de locuință aflate în administrarea S.C. RIAL S.R.L.

Proiect de hotă râre privind aprobarea schimbă rii destina ț iei imobilului situat în Bra ș ov, str. Lung ă nr. 172 din spa ț iu cu alt ă destina ț ie în locuin ță.

Proiectul de hotă râre a fost avizat de Comisiile 1, 3, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a S.C. RIAL S.R.L., în litigiul acestei societăți cu familia Damian Anica și Damian Radu Lucian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Brașov, pe anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului de pornire, în vederea închirierii prin licitație publică deschisă a trupului de pășune “Munții Cailor” aflat în administrarea Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Raport privind activitatea asisten ț ilor personali angaja ț i ai Direc ț iei de Servicii Sociale Bra ș ov - semestrul II 2013.

Punctul nr. 13

Raport privind acordarea de servicii de asistență socială și utilizarea subvențiilor de către asociații și fundații pe anul 2013.

Punctul nr. 14

Raport de activitate al Direcției de Servicii Sociale pentru anul 2013.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 108/2013 republicată prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului de Gestionare a Câinilor fără Stăpân.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Renovarea clădirilor municipale și a școlilor, utilizând tehnologii de construcții inteligente”.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea documenta ț iei ș i a indicatorilor tehnico-economici aferen ți realiz ă rii obiectivului de investiții “Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului Brașov cu Societatea Română de Televiziune pentru organizarea Selecției Naționale Eurovision 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 202/2013 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Teatrului “Sică Alexandrescu” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 203/2013 republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Operei Brașov.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 204/2013, prin care s-au aprobat Organigrama ș i Statul de func ț ii ale Filarmonicii Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind studiu de oportunitate pentru elaborare documenta ț ie “ P.U.Z. - Ansamblu hotel, centru conferințe, spații comerciale, inițiator S.C. Kraft Foods România S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație “P.U.D. - Împrejmuire teren și amplasare echipament de ventilație a aerului, în Brașov - str. Hărmanului nr. 15 B, beneficiar S.C. New Medics Com S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 23 de voturi pentru și o ab ținere, domnul Bucur Ciprian.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unei străzi cuprinsă în “P.U.Z. - Zona DN 13 - DE 959 - linia CFR - Ocolitoare inelară Brașov”.

Proiect de hotă râre privind atribuirea denumirii unei str ă zi cuprins ă în “ P.U.G. Bra ș ov (cu intrare din actuala str. Ion C. Brătianu).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 71/2009, prin care s-a aprobat documenta ț ia “ Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Bra ș ov ”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 57/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Marcu Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 3227/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenului având categoria de folosință drum, donat de Hogea Petru Mircea, Hogea Daniela și Hogea Mircea Daniel.

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 1912/2013 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de Balogh Csaba - Dionisie, Balogh Alina - Ioana, Pernicek Pompiliu - C ă lin ș i Pernicek - Olaru Andreea -Rina.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 218/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de S.C. K.H.M. - TIM Group S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. George Barițiu nr. 4, ap. 7 B, deținut de doamna Dima Aurelia Cornelia, născută Gherman.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea părții de imobil “Casele Closius/Hiemesch/Giesel” situat în Brașov, Piața Sfatului nr. 15, deținut de dl. Alexandru Vătășan și doamna Ionela Alexandra Mihaescu.

Proiect de hotă râre privind exercitarea dreptului de preem ț iune pentru cump ă rarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Dealul Cetății nr. 5, deținut de S.C. ARO PALACE S.A.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către Asociația Musanshino Japonia, a spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Olte ț nr. 11 - parter.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 469/2010, ce are ca obiect asocierea Municipiului Brașov cu S.C. RIAL S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind vânzarea cabinetului medical situat în Brașov, str. Brândușelor nr. 94, către Dr. Motronea Olimpia Elena.

Proiect de hotă râre privind vânzarea directă a terenului aferent locuin ț ei, str. Dealul Spirii nr. 7B, c ă tre Ru ș ule ț Gheorghe Vasile ș i Susana.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial situat în Brașov, str. Jupiter nr. 1, către Alexdi Impex S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind vânzarea publică a terenului situat în Brașov, str. Lungă nr. 172.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Dobrogeanu nr. 4.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Jepilor nr. 23.

Proiect de hotă râre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Jepilor nr. 3.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Octavian Goga nr. 26.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Pictor Luchian nr. 7

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Gloriei nr. 13.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului situat în Brașov, str. Ucenicilor nr. 34.

Proiect de   hotă râre   privind dezmembrarea

imobilului situat în Bra ș ov, str. Lacurilor nr. 9.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Matei Basarab (tronson III).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea și ieșirea din indiviziune a imobilului situat în Brașov, str. Valea Tei nr. 44.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Brașov și S.C. RoneSans S.R.L.

Proiect de hotă râre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a imobilului situat în Bra ș ov, str. Valea Cet ăț ii f.n.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Matei Basarab (tronson II).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului nr. 45.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 54

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a imobilului situat în rașov, str. Fagurului nr. 1.

Proiect de hot ă râre privind modificarea ș i completarea H.C.L. nr. 146/2002, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare ș i funcț ionare al Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6,   și 7, iar în urma votului a fost aprobat în

unanimitate.

Punctul nr. 56

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 502/2005 privind darea în administrare Regiei Autonome de Transport Brașov a 7 terenuri aferente capetelor de linii de transport în comun.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 963/2008 privind vânzarea locuin ț elor situate în Bra ș ov, str. Lânii nr. 42.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 58

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 23/2014.

Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției încheiată între Municipiul Brașov și Consiliul Județean Bra ș ov, în vederea stingerii litigiului dintre p ă rț i ce formează obiectul dosarului civil nr. 8998/62/2009, aflat pe rolul Curții de Apel Brașov.

Proiectul de hot ărâre a fost avizat de Comisiile 1 ș i 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 60 a fost retras de pe ordinea de zi

Informare privind situația financiară, urbanistică, juridică și patrimonială a firmei S.C. Grup Oligopol S.R.L., cu sediul în Brașov, str. Zizinului nr. 109.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ovidiu Sâ rgh ie declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Ovidiu Sârghie