Proces verbal din 27.11.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 27-11-2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 27 noiembrie 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 27 noiembrie 2014, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 22 - 23 noiembrie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 23. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai - Ioan, domnul consilier Mihai Costel, domnul consilier Macedonschi Cristian, domnul consilier Braun Werner.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian supune la vot ordinea de zi inițială cu 65 de puncte, cu două puncte retrase și anume 42 și 47, iar pe ordinea de zi suplimentară sunt patru puncte și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 24 octombrie 2014.

Domnul consilier - Popa Răzvan întrebă întreabă care este stadiul la care se află proiectul privind construcția de locuințe sociale de pe Fundătura Hărmanului și care este intenția din partea executivului vis-a-vis de fostul liceu de alimentație publică și turism, știut fiind faptul că acolo s-a făcut un proiect de reabilitare pentru a se muta liceul sportiv în acea zonă.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că amplasamentul de pe Hărmanului a fost rezolvat din punct de vedere patrimonial, RIAL- u l în momentul de față are în derulare procedura de elaborare a studiului de fezabilitate, achiziția acestei lucrări, săptămâna trecută era în fază finală, în vederea stabilirii indicatorilor tehnico-economici pentru ca după aceea să se facă proiectul tehnic și de investiții al acestui proiect.

Al doilea lucru, la liceul fost energetic s-au delimitat în ultimele zile, spațiile și s-au derulat lucrările la blocul de locuințe sociale, este pe ordinea de zi, lista de repartiții pentru persoanele care beneficiază de aceste locuințe, s-a delimitat spațiul exterior, curte, parcări și amenajare loc de joacă pentru acest imobil, iar în bugetul anului viitor vor fi prevăzute sume pentru amenajarea acelei clădiri și refuncționalizarea ei.

Totodată, domnul Primar, precizează că așteptăm și de la Autoritatea de Restituire a Proprietăților o decizie în ceea ce privește liceul de muzică, s-au inițiat discuții cu Măicuțele Franciscane, care au deschis un punct în aripa actualului liceu ca și clădire, iar după emiterea acelei decizii se va discuta cu privire la liceul de muzică, pentru că inițial era prevăzut ca Liceul de Muzică să se mute în strada Cocorului, unde funcționează liceul sportiv cu partea de opt clase, dacă se ajunge la o înțelegere cu Măicuțele Franciscane, se va rămâne la liceul de muzică și se va amenaja ceea ce e de făcut la liceul de muzică, iar cu privire la liceul sportiv vor trebui rediscutate lucrurile și referitor la corpul de la Poarta Schei și cel de pe Cocorului și atunci să vedem care dinte cele două părți va fi luată în discuție pentru ca să funcționeze acolo.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind constatarea încetării, înainte de expirarea duratei normale a mandatului de consilier local al domnului Mihai Costel, ca urmare a demisiei.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian face precizarea că domnul Mihai Costel care nu este de față pentru a i se mulțumi pentru activitatea și buna colegialitate de care a dat dovadă, era și membru în comisia de validare, astfel, urmează completarea locului rămas vacant în comisia de validare.

Punctul nr. 1 suplimentar

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 300/2012 privind numărul și componența comisiei de validare a mandatelor consilierilor aleși în scrutinul din 10 iunie 2012.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar Comisia 1 a avizat cu amendamentul “se propune completarea comisiei de validare cu domnul consilier local Ionescu Lucian”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 suplimentar

Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al domnului Ciovică Octavian Eugen.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian informează că punctul nr. 2 suplimentar se referă la validarea unui mandat

Se reiau lucrările, iar domnul consilier Liviu Lupu dă citire procesului-verbal al comisiei de validare:

Procesul-verbal al comisiei de validare încheiat în data de 27 noiembrie 2014.

Analizând demisia din calitatea de consilier local ales al Consiliului Local al Municipiului Brașov, Mihai Costel, și vâzând că următorul consilier local supleant aflat pe listă este dl. Ciovică Octavian Eugen, luând în considerare adresa P.D.L. Brașov, prin care se confirmă apartenența politică a domnului Ciovică Octavian Eugen, următorul supleant înscris pe listă, precum și propunerea pentru a fi validat, în calitate de consilier local pe locul rămas vacant, înregistrat la Primăria Municipiului Brașov și constatând că ceilalți membri de partid aflați pe lisă, respectiv d-na Felegean Elena și d-na Vlad Mirela, nu mai îndeplinesc condițiile prevăzute de lege, deoarece calitatea lor de membri de partid a încetat, ca urmare a renunțării, având în vedere că nu au fost constatate aspecte de neelegibilitate ori nelegalitate privind validarea mandatului de consilier local, comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local a domnului Ciovică Octavian Eugen”.

Se supune votului, validarea mandatului de consilier local a domnului Ciovică Octavian Eugen, care a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Ciovică Octavian Eugen depune jurământul.

Punctul nr. 3 suplimentar

  • 1. Înlocuirea domnului Mihai Costel cu dl. Oprică Adrian Florentin în comisia 5.

  • 2. Înlocuirea domnului Oprică Adrian Florentin cu dl. Ciovică Octavian Eugen în comisia 4, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4 suplimentar

Proiect de hotărâre privind rezoluțiunea contractului de vânzare - cumpărare autentificat sub nr. 271/2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - noiembrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 6 și 7 , iar în urma votului a fost aprobat cu 22 de voturi și o abținere - domnul Lupu Liviu.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov la data de 30.09.2014.

Proiect de hotărâre privind continuarea plății din bugetul local al Municipiului Brașov a contravalorii chiriei pentru profesorul de limbă spaniolă în cadrul Colegiului Național “Unirea” Brașov pentru anul școlar 2014 - 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea convenției de colaborare dintre Municipiul Brașov și S.C. Ana Teleferic S.A. având ca obiect exploatarea unitară a instalațiilor de transport pe cablu din Poiana Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de acces la transportul pe cablu din Poiana Brașov în sezonul de iarnă 2014 - 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de utilizare a domeniului schiabil din Poiana Brașov pentru sezonul de iarnă 2014 - 2015.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei cuprinzând solicitanții îndreptățiți să primească în anul 2015 o locuință socială.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării locuințelor sociale situate în Brașov, str. Zizinului nr. 144, urmare proiectului “Reabilitare clădire cu destinație de locuințe sociale”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar comisia 5, a avizat cu amendamentul: “Încheierea contractelor de închiriere se face condiționat de prezentarea certificatului de neurmărire fiscală de la Direcția Fiscală Brașov, care atestă că nu are datorii la bugetul local”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării normei de hrană polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Brașov.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 328/2014, privind premierea polițiștilor locali din cadrul Poliției Locale Brașov, membrii asociației sportive “Urșii Fioroși”, pentru rezultatele notabile obținute prin participarea la “Cupa Poliției Naționale” ediția 2014, disciplinele șah și fotbal.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță ai Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor la nivelul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor pe anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 245/2014, privind desemnarea comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de concesiune a activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind darea în administrare a bunurilor achiziționate în cadrul proiectului “îmbunătățirea valorii economice a pădurii prin achiziționarea de echipamente și mașini și producerea de puieți forestieri de calitate pentru fondul forestier proprietate publică a Municipiului Brașov”, finanțat prin F.E.A.D.R. către Regia Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării evenimentelor care vor marca Ziua Națională a României -1 Decembrie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind aprobarea colaborării dintre Primăria Municipiului Brașov și Primăria Musashino pe perioada 1 decembrie 2014 - 1 decembrie 2015.

Proiect de hotărâre privind prelungirea duratei contractului de delegare a gestiunii serviciului de iluminat public prin concesiune în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5, și 6, iar comisia 5 a avizat cu precizarea că s-a depus studiul de oportunitate solicitat prin procesul-verbal de ședință al comisiei, studiu solicitat și de comisia 1, proiectul în urma votului a fost aprobat cu 17 voturi și 6 abținerii: dl. Popa Răzvan, dl. Cătălin Leonte, dl. Lupu Liviu și dl. Duțu Tudor, dl. Teodorescu Florin și dl. Pușcariu Radu.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind cofinanțarea realizării proiectului “Asistența tehnică pentru pregătirea aplicației de finanțare și a documentațiilor de atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din Județul Brașov / Regiunea Centru, în perioada 2014 - 2020.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de servicii pentru anul 2015 privind transportul public local de călători în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Modernizare Piața de Miercuri din Municipiul Brașov”.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 347 din

11.07.2014 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK - Pasaj - B-dul Griviței (Fartec)”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 638/2013 prin care s-a aprobat documentația “P.U.Z. str.

Zizinului - calea ferată - limită intravilan municipiul Brașov - zona sudică a str. Zizinului”, inițiator Primăria Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii unui drum de acces cuprins în P.U.Z- Brasov, zona Stupini, str. Nicovalei - limită intravilan vest, nord și est.

Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii din stația RAT “Războieni” și atribuirea denumirii de stația RAT “Academia Henri Coandă”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1107/2008 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Urdea Marius - Nicolae și Mihai Alis Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 82/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Achim Radu Marian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate privind concesionarea terenului situat în

Municipiul Brașov, str. 13 Decembrie nr. 96.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind aprobarea înscrierii în domeniul privat al Municipiului Brașov, a cotei de 2/8 din imobilul situat în Brașov, str. Al. Sahia nr. 42.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome de Transport Brașov, a stațiilor capăt de linie pentru mijloacele de transport în comun - amenajate - str. Brazilor, str. Poienelor, str. 13 Decembrie, B-dul Saturn, str. Hărmanului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Servicii Sociale a unui spațiu din cadrul Colegiului Tehnic Transilvania situat în Municipiul Brașov, str. Panselelor nr. 23.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Direcția de Tineret și Sport Brașov, a sălii de sport, situată în Municipiul Brașov, str. Zizinului nr. 144.

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Mureșenilor nr. 9, ap. 3, deținut de d-na Drăgoi Maria - Diana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale cuprinsă în H.C.L. nr. 512/2014 privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită, pe o perioadă de 10 ani, a terenurilor situate în Brașov, str. Romaniței nr. 22 și str. Prunului nr.62, către Fundația Dumbrava Minunată.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 450/2014 prin care au fost desemnați reprezentanții Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ preuniversitar de stat din Municipiul Brașov, pentru anul școlar 2014 - 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar Comisia 1 a avizat, cu următoarele amendamente:

1. D-ra consilier Roxana Cojocea se numește ca membru în Consiliul de Administrație al Colegiului Tehnic de Transporturi Brașov.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 56/2005 privind darea în administrare către Direcția de Servicii

Sociale și Serviciul Public pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân, a unor spații din sediul situat în Brașov, B-dul

Mihail Kogălniceanu nr. 23, bl. C 7.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 446/2013,

H.C.L. nr. 447/2013, H.C.L. nr. 564/2013, H.C.L. nr.

565/2013, H.C.L. nr. 640/2013, H.C.L. nr. 196/2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desfășurarea activității de autogară pentru transportul public de călători la Stația capăt de linie str.Hărmanului.

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desfășurarea activității de autogară pentru transportul public de călători la Stația capăt de linie str. Poienelor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desfășurarea activității de autogară pentru transportul public de călători la Stația capăt de linie str. 13 Decembrie.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind emiterea acordului pentru desfășurarea activității de autogară pentru transportul public de călători la Stația capăt de linie Stadionul Municipal.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 42 RETRAS

Proiect de hotărâre privind vânzarea locuinței situată în Brașov, str. Măcieșului, către Petcu Liliana

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Nicopole nr. 2, către Stoicescu Mircea Corneliu și Silvia.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului aferent construcției, situat în Brașov, Aleea Magnoliei nr. 4 B, către Mihai Adrian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului comercial, situat în Brașov, Bd. Saturn nr. 38, către S.C. V.P. Magassin S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției (garaj) situat în Brașov, str. Constantin Lacea nr. 7, către Marica Florian și Paraschiva.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

PUNCTUL 47 RETRAS

Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului (cale de acces) situat în Brașov, Calea Făgărașului fn, către Tordai Alexandru și Eva.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str.Gheorghe Dragoș.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str.

Codrii Cosminului.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Colonel Ion Buzoianu.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Avram Iancu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului tronson VI.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 54

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Zizinului tronson VII și VIII.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str.

Furcii.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Dealul Cetății.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 57

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Lungă nr.172.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 58

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Fagurelui nr. 61 B.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 59

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Scolii nr. 11.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 60

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, Șoseaua Cristianului, identificat sub nr.

Top 12215.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov imobilului situat în Brașov, str. Laminoarelor - tronson 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 62

Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor situate în Brașov, str. Gheorghe Doja nr. 3A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 63

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.510/2009, republicată, privind aprobarea terenurilor ce sunt puse la dispoziția Comisiei pentru aplicarea Legii nr. 10/2001, în vederea acordării de măsuri reparatorii în echivalent.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 64

Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a

Sentinței nr.120/S/20.06.2013, în care numitul Constantin

Șerban Gheorghe are calitatea de reclamant.

Proiect de hotărâre privind tranzacția încheiată între Municipiul Brașov, Consiliul Local al Municipiului Brașov și Marinescu Liviu Dumitru pentru soluționarea pe cale amiabilă a litigiului ce face obiectul dosarului civil nr. 1578/62/2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru informează că în data de 1 decembrie, în Piața Sfatului, sunt invitați toți cei prezenți cu prietenii, cu familiile, la manifestările dedicate zilei de 1 decembrie.

De asemenea, în Piața Unirii va fi, un eveniment organizat împreună cu grupurile de juni, iar pentru ora 17,00 au fost înmânate invitațiile pentru a sărbători ziua de 1 decembrie la Aro.

În data de 6 decembrie, la ora 17:00, domnul Primar invită pe toți cei prezenți cu nepoții, cu familiile, cu bunicii, cu prietenele, cu prietenii sau cu soții și soțiile în Piața Sfatului, la aprinderea bradului de Crăciun.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Lucian Ionescu

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv