Proces verbal din 27.01.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 27-01-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov

din data de 27 ianuarie 2014

Ș edința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 27 ianuarie 2014, orele 15:00, în sala de ș edin ț e a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 22 ianuarie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 26. Absentează domnul consilier Lupu Liviu.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ș edință particip ă ș i domnul Primar - George Scripcaru.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 43 puncte și 2 puncte suplimentare.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 16 decembrie 2013.

Se aprobă cu unanimitate.

Punctul nr. 1 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul “i-Locate”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 al ordinii de zi suplimentare

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a chletuielilor legate de proiectul “Virgo”

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

D omnul Olaru Ioan întreabă președintele de ședință, dacă astăzi sunt intepelări, la care i se răspunde că interpelările se amână pentru o ședință ulterioară.

Domnul Olaru Ioan revine și precizează că sunt cetățeni, că există probleme de rezolvat, că unii oameni consideră că Primăria este proprietatea de nu știu unde și că nu este posibil așa ceva.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Du țu Tudor Alexandru îl roagă frumos să înțeleagă că s-a intrat în ordinea de zi, că, Consiliul Local, Primăria și aparatul primăriei, au luat cunoștință de problemele dânsului și că instanța de judecată își va spune cuvântul în acest sens.

Domnul Olaru Ioan revine ș i precizeaz ă c ă înmâneaz ă președintelui de ședință un set de documente care nu au ajuns la consilieri, după care invocă faptul că este nedreptățit și că, Consiliul Local nu îi aprobă cumpărarea unui teren la care este îndreptățit.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Du țu Tudor Alexandru îl roagă frumos, să se liniștească și îl asigură că dânsul este convins că instanțele judecătorești își vor spune părerea.

Domnul Olaru Ioan revine și solicită să se pună pe ordinea de zi, vânzarea unui teren din Mihail Kogălniceanu asupra căruia a făcut cerere de 20 de ori și se întreabă de ce nu se pune în vânzare.

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului Municipiului Bra ș ov - decembrie 2013.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 și 8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind încheierea execuției bugetului local al Municipiului Brașov pe anul 2013.

Proiect de hotă râre privind aprobarea bugetului Municipiului Bra ș ov pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2,3, 4, 5, 6, 7 și 8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hot ă râre privind aprobarea cotiza ț iei c ă tre Asocia ț ia Metropolitan ă pentru Dezvoltare Durabil ă Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația Municipiilor din România.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația “Sport Club Corona 2010 Brașov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către Asociația de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării licalităților din județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind decontarea din bugetul local al Municpiului Bralșov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Bra ș ov la concursuri organizate de federa ț iile sportive de specialitate.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/29.03.2013, privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitare Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public de Administrare Creșe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului cheltuielilor de întreținere a câinilor cazați în Adăpostul aparținând Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea Planului de ac țiune privind serviciile la nivelul Municipiului Bra ș ov pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind acordarea subvenției către asociațiile și fundațiile care desfășoară activități de asistență socială în anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip respiro, pe anul 2014.

Proiect de hotă râre privind aprobarea grilei privind stabilirea   contribu ț iei   lunare de întreținere în sarcina

sus ț in ă torilor legali ai persoanelor vârstnice îngrijite în C ă minul pentru Persoane Vârstnice Bra ș ov, pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar de întreținere pentru persoanele vârstnice îngrijite în Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov, pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov, pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și a indicatorilor de performanță ai Regiei Publice Loale a Pădurilor Kronstadt R.A., pe anul 2014.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 753/2005, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Regiei Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică la data de 30.06.2013.

D omnul Consilier - Iulian Mara dorește să fie considerată ca interpelare către domnul Primar și către conducerea Tetkron, ca la prima întâlnire de analiză privind bugetul de venituri și cheltuieli a Tetkron pentru 2014, să se prezinte o analiză cât se poate de clară privind pierderile avute pe 2013 și de asemenea, o prognoză privind îmbunătățirea serviciilor sau a cheltuielilor, a situației financiare pentru 2014.

Domnul Consilier - Leonte Cătălin precizează cu privire la acest punct că poate s-ar putea completa cu un studiu de impact ce ar însemna transformarea acestei societăți comerciale în serviciu în subordinea Primăriei. Dacă există o reducere de costuri.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că a scos de pe ordinea de zi bugetele de venituri și cheltuieli la Tetkron și la celelalte entități, tocmai pentru ca în ședința de luna viitoare aceste bugete să fie analizate separat de fiecare în parte și comisia economică să detalieze și să analizeze fiecare situație în parte și să nu fie pur și simplu parcurse în ședința de consiliu local, fără a trece prin comisia economică sigur și celelalte comisii, 6 sau comisia 3, dacă e cazul să analizeze și să discute pe fiecare capitol în parte și să detalieze lucrurile și crede că ar fi bine să programeze o întâlnire să se discute aceste lucruri în detaliu cu fiecare în parte. Totodată, domnul Primar adaugă că este justificată solicitarea cu care este de acord.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv precizează că s-a notat în procesul-verbal, se va comunica societății comerciale în cauză punctele de vedere și va întocmi materialele.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 21 de voturi pentru și 5 abțineri, respectiv, domnul consilier Macedonschi Cristian și domnul consilier Werner Braun, domnul consilier Sârghie Ovidiu, doamna consilier Durbacă Alexandrina Adina, doamna consilier Mateescu Daniela Lenuța.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării de servicii juridice de consultanță, asistență și de reprezentare a Direc ț iei Fiscale Bra ș ov în litigiile cu S.C. ROMAN S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fundamentare și a Caietului de sarcini referitoare la delegarea de gestiune prin concesiune a serviciilor publice de întreținere zone verzi prin aplicarea de tehnologii specifice, achiziția de material dendrofloricol necesar amenajării acestora, realizarea și întreținerea sistemelor de irigații și achiziția materialelor și instalațiilor necesare funcționării acestora în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 1 cu amendamentul “durata contractului de concesiune va fi patru ani” și comisiile 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv menționeaz ă c ă amendamentul formulat ș i astfel aprobat va fi luat în atenție la redactarea studiului precum și a caietului de sarcini care va fi adaptat în mod corespunzător și va fi redactat pentru o perioadă de 4 ani.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 573/2012, republicată , privind aprobarea actualiză rii tarifelor pentru activitățile desfășurate de prestatorii serviciilor publice delegate, pe raza Municipiului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației “P.U.Z. - Construire locuin ț e colective, spa ț ii comerciale ș i împrejmuire (cu modificare regim de înălțime aferent PUG Brașov)”, inițiator S.C. Atlanta house Investments S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire sediu de firmă - Welness Center, str. Bârsei f.n., Brașov”, având ca inițiatori/beneficiari pe Niculesei Adrian și soția Kovacs Imola Andrea.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației “P.U.D. - Construire locuințe înșiruite, Aleea Cioplea f.n., Brașov”, inițiator S.C. Trepte S.R.L. Brașov.

Proiect de hotă râre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între UAT Municipiul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre D ezvoltare Durabilă” elaborat de APM Sibiu în cadrul programului “Adaptare la schimbări climatice” finanțat prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European/EEA Grans 2009 - 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1862/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Roman Radu, Roman Valentina - Geta și Roman Florin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 153/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Filimon Luana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2523/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. NZD Investments S.R.L.

Proiect de hotă râre privind acceptarea dona ț iei nr. 857/2010 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a terenului având categoria de folosință drum, donate de Soare Marcian Alin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 8, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. 1 Decembrie 1918 nr. 18, în vederea realizării unui acces din exterior, către Rus Aneta, Rus Bogdan Beniamin și Rus Bogdan.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Post ă varului nr. 33, ap. 5, de ț inut de Zacker Arnold - Mihail.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Postăvarului nr. 20, ap. 2, 4, 5, 6, 7, 8, deținut de domnul Radu Răzvan.

Proiect de hot ă râre privind vânzarea prin licita ț ie public ă a terenului situat în Bra ș ov, str. Islaz f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Pavilioanele CFR nr. 39, către Berghea Raul Bogdan și Berghea Daniela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției situată în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 23, c ă tre Ra țiu Ioan - Gheorghe, Ra ț iu Ioan Daniel, Ra țiu Mihail - Gabriel.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. Constantin Lacea nr. 7

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind alipirea terenuri situate în Brașov, Poiana Brașov f.n.

Proiect de hotă râre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov a unui imobil situat în Poiana Bra ș ov f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov a unor imobile situate în Brașov, str. Colinei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind respingerea plângerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 567/2013 (vânzarea directă a terenului aferent locuin ț ei situate în Bra ș ov, str. Gheorghe Doja nr. 3 A, c ă tre Nyaguly Erno - Bruno).

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi pentru și o abținere, domnul Macedonschi Cristian.

Președintele ședinței - domnul Duțu Tudor Alexandru declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Tudor Alexandru Duțu