Proces verbal din 24.10.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 24-10-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 24 octombrie 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 24 octombrie 2014, orele 12:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 18 - 19 octombrie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 20. Absentează domnul consilier Leonte Cătălin, domnul consilier Ghirdă Mihai - Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Duțu Tudor Alexandru, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Popa Răzvan, domnul consilier Mihai Costel.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian supune la vot ordinea de zi inițială cu 27 de puncte, cu punctul 20 retras și 9 puncte suplimentare și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 26 septembrie 2014.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează, pentru a nu se interpreta că domnii de la PSD nu au venit, faptul că, domnul Duțu a anunțat că nu poate veni, întrucât au o vizită a domnilor miniștrii.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian înainte de a intra în ordinea de zi îl roagă pe domnul Secretar să prezinte situația la data de 16, conform prevederilor Ordonanței de Urgență nr. 55/2014, privind situația consilierilor locali.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv dă citire situației privind atât membri primi cât și membrilor supleanți, astfel:

Dl. Bucur Ciprian Ionuț optează pentru rămânere;

Dl. Sârghie Ovidiu optează pentru rămânere;

Dl. Iulian Mara optează pentru rămânere;

Dl. Pânzariu Alin optează pentru rămânere;

D-na Sfreja Elena optează pentru rămânere;

Dl. Geman Marian optează pentru rămânere;

Dl. Fătu Ioan optează pentru rămânere;

D-na Făgărășanu - Scurtu Liliana optează pentru rămânere pe listă;

Dl. Mocanu Vlad optează pentru rămânere în continuare pe listă; deci lista PNL, pe lista inițială care a fost;

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că cei care au fost parcurși au fost candidații pe lista USL.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv continuă cu următorii consilieri:

D-na Mateescu Daniela - Lenuța optează de la P.P.D.D. la P.D.L. - Partidul Democrat Liberal.

D-na Adina Alexandrina Durbacă optează de la P.P.D.D. la P.D.L.;

Dl. Toro Tamaș optează de la U.D.M.R. la Partidul Popular Maghiar din Transilvania;

Dl. Boriceanu Mircea - consilier independent;

Dl. Atomei Adrian - consilier independent;

Dl. Pușcariu Radu - în calitate de consilier independent;

Dl. Oprea Ladislau - optează să rămână în continuare pe lista Partidului Popular Maghiar din Transilvania;

Dl. Szebeny Gyorgy - să rămână în continuare pe lista P.P.M.T. (Partidul Popular Maghiar din Transilvania);

Dl. Primar Scripcaru George - optează să rămână în continuare Primar din partea P.D.L.;

D-na Carmen Ferghete Țop optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Ionescu Lucian - optează să rămână în continuare în -P.D.L.;

D-ra Roxana Cojocea - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Mihai Costel - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Radu - Iov Constantin - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Chifu Sergiu Marian - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Tarbă Mihail, de asemenea, optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Oprea Florentin Adrian - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Vlădulescu, optează să rămână în continuare în P.D.L.;

D-na Felegean Elena - Daniela - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Dl. Ciovică Octavian - optează să rămână în continuare în P.D.L.;

Și D-na Vlad Mirela - optează să rămână în continuare în P.D.L.

Aceste opțiuni au fost depuse în baza Ordonanței de Urgență 55 la Consiliul Local Brașov, prin grija secretarului unității administrativ-teritoriale, urmând ca acestea să fie centralizate și communicate conform prevederilor legale în termenul de zece zile Instituției Prefectului.

Domnul Viceprimar - Atomei Adrian dorește să se consemneze în procesul-verbal, înființarea unui nou grup de consilieri locali, astfel cum prevede Legea nr. 215/2001, format din Adrian Atomei, dl. Boriceanu Mircea și dl. Radu Pușcariu, grup care îl va avea ca și lider de grup pe dl. Radu Pușcariu. Va fi un grup de consilieri independenți de dreapta.

Domnul Consilier - Szente Ladislau își cere scuze pentru că nu a știut că trebuie să depună o astfel de declarație privind opțiunea și declară pe propria răspundere că rămâne acolo unde am fost din '90 încoace.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 1 suplimentar (28)

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de dare în folosință gratuită către “Asociația Bolnavilor de Cancer din România - filiala Brașov”, a unor spații situate în Brașov, str. Gladiolelor nr. 4

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2 suplimentar (29)

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 506/2014 privind acceptarea donației nr. 2961/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Chisăliță Bogdan Constantin și Secăreanu Elena.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3 suplimentar (30)

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism “P.U.D. - Demolare magazie, construire imobil de locuințe, birouri și spații comerciale S+P+6, împrejmuire, organizare de șantier”, situat în Brașov, str. Mihai Viteazul nr. 1 - 3, deținut de S.C. Mihai Viteazu Rezidence S.R.L.

Punctul nr. 4 suplimentar (31)

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D.  -

Construire imobil locuințe, birouri și spații comerciale”, în Brașov, str. M. Viteazul nr. 1 - 3, inițiator S.C. Mihai Viteazu Rezidence S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5 suplimentar (32)

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D.  -

Construire casă de locuit” în Brașov, str. Cloșca nr. 52B, având ca inițiator pe Ciobanu Cornelia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6 suplimentar (33)

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D. -Construire imobil locuințe” în Brașov, str. Baba Novac nr. 70, având ca inițiatori pe Voinea Raluca Ioana și Voinea Andra Elena

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7 suplimentar (34)

Proiect de hotărâre privind documentația “Modificare parțială P.U.Z. Tractorul VII Brașov - zona 4”, inițiator Brang Heinrich Michael.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8 suplimentar (35)

Proiect de hotărâre privind demararea procedurii de scoatere la licitație publică de către S.C. Tetkron S.R.L., a Serviciului de pompaj și apă de adaos în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9 suplimentar (36)

Proiect de hotărâre privind propunerea Municipiului Brașov pentru desemnarea unui membru în Consiliul de Administrație al S.C. Tetkron S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

*

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - octombrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind acoperirea din bugetul local a pierderilor înregistrate de furnizorul de energie termică S.C. Tetkron S.R.L. la data de 30.06.2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 15/2014, privind stabilirea contribuției zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 534/2013, privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul

Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 487/2014, privind aprobarea liniilor prioritare pentru acordarea subvenției în anul 2015 de la bugetul local asociațiilor și fundațiilor române cu personalitate juridică care înființează și administrează unități de asistență socială.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013 privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru Grădina Zoologică Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Informare privind stadiul punerii în execuție a prevederilor Deciziei nr. 27 din 03.04.2014 a Curții de Conturi Brașov, în vederea înlăturării deficiențelor constatate și consemnate în urma controlului efectuat la S.C. Tetkron S.R.L. Brașov.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea Convenției nr. 3 de reglementare a raporturilor comerciale încheiate între

Municipiul Brașov, S.C. Tetkron S.R.L., Bepco și C.E.T.

Brașov, aprobată prin H.C.L. nr. 426/2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și desfășurării la Brașov a Crosului “15 Noiembrie” ediția a XXV-a, eveniment care va comemora revolta anticomunistă din 15 Noiembrie 1987.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Brașov cu Asociația Foștilor Deținuți Politici -Filiala Județului Brașov, în vederea organizării și desfășurării unor activități cu caracter memorialistic.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de închiriere nr. 483/2011, a locurilor de parcare aferente Pensiunii Curtea Brașoveană, încheiat între Municipiul Brașov și S.C. Curtea Brașoveană S.R.L.

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii locurilor de parcare aferente Hotelului Teleferic din Poiana Brașov, către S.C. TINT S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 293 din 5.06.2014 privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pod str. Zizinului - râul Timiș”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 2.096/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de Dumitru Mircea - Gheorghe și Dumitru Kamelia - Karin.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism “P.U.D. - Construire imobil locuințe colective P+2E+M, situat în Brașov, str. Baba Novac nr. 70”, deținut de Voinea Andra Elena și Voinea Raluca Ioana.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind Acordul Consiliului Local al Municipiului Brașov pentru întocmirea documentației de urbanism “P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, situat în Brașov, B-dul Griviței f.n.”, deținut de S.C. Area Re S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Pictor Pop nr. 2 A, deținut de S.C. OMV Petrom S.A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 5, iar comisia 1 a avizat cu amendamentul “se propune exercitarea dreptului de preemțiune în condițiile prezentate”, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1, deținut de Gill Mary Helen Tereza, cetățean irlandez.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20 - A FOST RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită, către Direcția de Servicii Sociale, a sălii de sport din cadrul fostului Liceu Astra, situat în Brașov, str. Panselelor.

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 353 din 11.07.2014, prin care s-a aprobat atribuirea denumirii “Avantgarden” unui cartier din Municipiul Brașov

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării terenului situat în Brașov, str. Mihai Eminescu nr. 28 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (reapartamentare) imobil situat în Brașov, str. Lungă nr. 32.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării (apartamentare) imobil situat în Brașov, str. Castelului nr.

140.

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea GDF Suez Energy Romania SA asupra terenului situat în Brașov, Calea București - intersecție Lacurilor, în vederea amplasării unei statii de protecție catodică.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de superficie în favoarea S.C. Electrica Serv. S.A. AISE Brașov pentru terenul aferent Postului Trafo, str. Fundăturii f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 457/2014, prin care s-a aprobat vânzarea la licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Carpaților nr. 58.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Lucian Ionescu