Proces verbal din 18.12.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 18-12-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 18 decembrie 2014

Ședința ordinară a Consiliului Local al Municipiului Brașov a fost convocată pentru data de 18 decembrie 2014, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 13 - 14 decembrie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22 (domnul consilier Werner Braun a sosit la scurt timp dupăînceperea ședinței). Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai - Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Pușcariu Radu - Ioan, domnul consilier Popa Răzvan și domnul consilier Tarbă Mihail.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Domnul Secretar al Municipiului Brașov - Nicolae Paraschiv informează, Consiliul Local că mandatul de președinte de ședință deținut de domnul consilier Lucian Ionescu a expirat, motiv pentru care este nevoie să se aleagă un nou președinte de ședință pentru o perioadă de o lună de zile.

Domnul Consilier - Mara Iulian îl propune pe domnul consilier Ovidiu Sârghie, care este ales cu aunanimitate de voturi

Urmează un program artistic prezentat de un grup de copii, interpretând colinde, urmat apoi de un cor de tineri.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu supune la vot ordinea de zi inițială cu 51 de puncte, iar pe ordinea de zi suplimentară se află un puncte și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 27 noiembrie 2014.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului situat în Brașov, str. Fundăturii f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

ORDINEA DE ZI INIȚIALĂ

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului Municipiului Brașov - decembrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2,

  • 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului Municipiului Brașov în luna decembrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3,

  • 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind prelungirea acordării facilităților pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice și pensionarilor, cu domiciliul stabil în Municipiul Brașov, aprobate prin H.C.L. nr.

261 din 9 mai 2012, republicată, până la 31.12.2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 4

Proiect de hotărâre privind prelungirea prevederilor prin care s-a reglementat accesul unor categorii de persoane cu domiciliul în Municipiul Brașov la mijloacele de transport în comun aparținând Regiei Autonome de Transport Brașov, aprobată prin H.C.L. nr. 357 din 31 mai 2010, republicata, până la 31.12.2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1,

5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației către “Asociația Sport Club Corona 2010 Brasov”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2015 prevăzute de Legea nr.571/2013 privind Codul Fiscal cu modificările și completările ulterioare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2, 3, 4, 5, 6 și 7, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei speciale Salvamont.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

  • 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitelor maxime până la care pot fi anulate creanțele fiscale datorate de contribuabilii, persoane fizice și juridice aflate în sold la data de 31 decembrie 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

  • 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 9

Proiect de hotărâre privind asociațiile și fundațiile care administrează unități de asistență socială îndreptățite să primească subvenție de la bugetul local în anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni sau lucrări de interes local ce urmează să fie prestate în anul 2015 de către beneficiarii de ajutor social.

Proiect de hotărâre privind stabilirea contribuției zilnice datorate de beneficiarii serviciilor sociale acordate în cadrul Centrului de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind nivelul maxim al costului serviciilor sociale furnizate de Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro, pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 13

Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din

H.C.L. nr. 535/2013 privind aprobarea nivelului maxim al alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din Centrul de îngrijire temporară de tip Respiro.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a serviciilor socio-medicale furnizate în cadrul Centrului de îngrijire socio-medicală „Sf. Nicolae”.

Proiect de hotărâre privind însușirea Raportului de activitate al Centrului Multifuncțional de Servicii Sociale.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Centrul pentru Persoane Fără Adăpost Brasov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 17

Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului alocației zilnice de hrană, pentru o persoană asistată la Cantina de Ajutor Social Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului alocației zilnice de hrană pentru consumurile colective din

Căminul pentru Persoane Vârstnice Brașov.

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 106/2013, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Poliției Locale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 112/2013, republicată, privind aprobarea Organigramei și a Statului de funcții ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 21

Proiect de hotărâre privind aprobarea alocației zilnice de hrană, a costului mediu lunar de întreținere și a contribuției părinților/reprezentanților legali pentru copiii care frecventează creșele din subordinea Serviciului Public de Administrare Creșe Brașov pentru anul 2015.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii prin act adițional a contractului de închiriere între Serviciul pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov și S.C. Ferma Stupini UTB S.A. pentru Adăpostul de câini fără stăpân.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 438/2011, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de organizare și funcționare al Serviciului pentru Gestionarea Câinilor fără Stăpân Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reparații capitale Colegiul Național Unirea - Corp A” din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 25

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea

H.C.L. nr. 927/2006, republicată, prin care s-a aprobat Regulamentul de atribuire a locurilor de parcare din parcările de reședință amenajate în Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind prelungirea perioadei de valabilitate a documentației “P.U.Z. - Zona istorică Brașovul Vechi” și “P.U.Z. - Zona de rezervație de arhitectură Cetate Brașov” - aprobată prin H.C.L. nr. 797/2009, având ca beneficiar Primăria Municipiului Brașov.

Proiect de hotărâre privind avizarea documentației

“P.U.Z. - Construire supermarket, depozit, B-dul

Griviței f.n., Brașov”, inițiator SC AREA RE S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D. -Construire casă în Brașov, str. Bogdan Alexandru nr. 11”, având ca inițiatori pe Mocsel Karoly și Mocsel Csilla.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 29

Proiect de hotărâre privind “P.U.D.  - Construire

locuință și împrejmuire, anexă și garaj, Calea Feldioarei nr. 121 D”, având ca inițiator / beneficiar pe Popovici

Ioan, în calitate de proprietar asupra terenului înscris în

CF nr.126099, cu nr. top/cad 126099.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30

Proiect de hotărâre privind încheierea actului adițional

nr. 1 la Acordul de parteneriat încheiat între U.A.T.

Municipiul Brașov și Agenția pentru Protecția Mediului

Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”.

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 562/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Mureșan Ioan și Mureșan Ildi.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preemțiune pentru cumpărarea imobilului situat în Brașov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, deținut de Kulcsar Ștefan și Lungu Mariana Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de concesionare a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Brașov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 34

Proiect de hotărâre privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. a apartamentelor, situate în Brașov, B-dul

Gării nr. 19.

Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea H.C.L. nr. 326/1999, prin care  s-a  aprobat

Regulamentul privind eliberarea de adeverințe pentru intabularea construcțiilor în cartea funciară realizate înainte de anul 1958”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcțiilor realizate fără autorizație de construire după anul 1958, până la apariția Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcțiilor realizate fără autorizație de construire după apariția Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Bobâlna f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind vânzarea la licitație publică a terenului situat în Brașov, str. Bârsei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în Brașov, str. După Iniște nr.68 A.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Hărmanului nr. 21.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 42

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren situat în Brașov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind alipirii imobilelor situate în Brașov, str. Hărmanului f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și

5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Brazilor , tronson 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 46

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Brazilor , tronson 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Lacurilor.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Laminoarelor tronson 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Laminoarelor tronson 3.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Lungă tronson 1.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 51

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în

Brașov, str. Lungă tronson 2.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și

6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Domnul Primar - George Scripcaru își cere scuze pentru că a venit la final și mulțumește pentru colaborare, pentru ce s-a făcut în acest an, a fost un an cu probleme, dar și cu rezultate și precizează că, au fost și componente politice destul de evidente în acest an și speră ca 2015 să fie un an mai bun, toată lumea să aibă capacitatea de a gestiona problemele, indiferent de partidul reprezentat, sunt multe lucruri de făcut pentru 2015, mai ales pentru că trebuie să se finalizeze proiectele în derulare și să se elaboreze un nou Plan Integrat de Dezvoltare a Municipiului Brașov și zonei Metropolitane, pentru următoarea perioadă de finanțare a Uniunii Europene, iar de acest plan depinde, ca și pentru perioada 2007 - 2013, atragerea de fonduri europene nerambursabile, și el trebuie corelat direct cu strategia de investiții a municipiului.

De asemenea, domnul Primar precizează că s-au făcut deja pași importanți în pregătirea documentațiilor și studiilor pentru aceste finanțări, din punct de vedere bugetar, pe componenta de venituri proprii suntem pe prognoza estimată, ne-am încadrat în estimările făcute la începutul anului, mai puțin cu excepția încasărilor din cote defalcate din impozitul pe venit, care vin de la Ministerul de Finanțe, și care au fost mai mici decât ar fi trebuit. Cu toate acestea, s-a reușit menținerea unui buget echilibrat și se continuă finanțările în derulare și investițiile. Din 19 proiecte pe care au fost depuse pentru finanțare nerambursabilă de la Uniunea Europeană, 10 sunt implementate, 9 sunt în derulare în acest moment, unul chiar într-un stadiu foarte avansat. Într-un stadiu foarte întârziat se află Centrul de Afaceri din Bartolomeu și proiectul de e-ticketing, unde am avut blocaje de-a lungul procedurii de licitație și întârzierile sunt de 14 luni, se dorește finalizarea tuturor proiectelor până la 31 decembrie 2015.

A fost înaintată o listă de proiecte pentru Municipiul Brașov și pe zona Metropolitană, în anul 2015 acesta va fi principalul punct de raportare pentru că 2015 este un an lipsit de presiuni politice.

Domnul Primar mulțumește pentru colaborarea din 2014 și urează tuturor Sărbători fericite!

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu mulțumește pentru colaborarea din 2014 și urează tuturor Sărbători fericite!

Domnul Viceprimar - Atomei Adrian mulțumim și executivului, oamenilor care stau în umbră.

Președintele ședinței - domnul Sârghie Ovidiu declară încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Sârghie Ovidiu