Proces verbal din 11.07.2014

Proces verbal - sedinta ordinara din data de 11-07-2014


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI

BRAȘOV

PROCES-VERBAL

încheiat în ședința ordinară a Consiliului Local Brașov din data de 11 iulie 2014

Ș edința ordinar ă a Consiliului Local al Municipiului Bra ș ov a fost convocată pentru data de 11 iulie 2014, orele 14:00, în sala de ședințe a Consiliului Local, din B-dul Eroilor nr. 8, anunțul de ședință fiind postat pe site-ul instituției și publicat în ziarul “Transilvania Expres” în data de 05 - 06 iulie 2014.

Domnul Secretar al Municipiului Bra ș ov - Nicolae Paraschiv face prezența, din totalul de 27 de consilieri sunt prezenți 22. Absentează domnul consilier Ghirdă Mihai -Ioan, domnul consilier Lupu Liviu, domnul consilier Duțu Tudor Alexandru, domnul consilier Teodorescu Florin - Costel, domnul consilier Macedonschi Cristian.

Precizează că ședința este statutară și se pot lua hotărâri valabile.

La ședință participă și domnul Primar - George Scripcaru.

Pe ordinea de zi a ședinței ordinare sunt înscrise 57 puncte și 6 puncte suplimentare, iar punctele nr. 30, 54 și 57 au fost retrase.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate.

În continuare, președintele ședinței supune la vot, procesul -verbal al ședinței ordinare din data de 30 mai 2014, precum și procesul - verbal al ședinței ordinare din data de 05 iunie 2014

Se aprobă cu unanimitate.

Domnul Consilier - Bucur Ciprian în calitate de inițiator al proiectului cu nr. 57, propune retragerea proiectului, având în vedere că tot în această ședința va fi adoptată rectificarea bugetară la R.A.T., de asemenea, au fost depuse la dosar, raportul comisiei negativ, precum și informarea de la R.A.T.

Se supune la vot retragerea acestui punct de pe ordinea de zi ș i se voteaz ă cu 20 de voturi pentru ș i dou ă ab țineri, domnul consilier Popa Răzvan și domnul consilier Leonte Cătălin.

ORDINEA DE ZI SUPLIMENTARĂ

Punctul nr. (1) 58

Proiect de hot ă râre privind “ PUD - extindere intrare pentru acces, modific ă ri ș i compartiment ă ri interioare, schimbare învelitoare fă r ă modific ă ri de form ă la locuin ță existentă, str. Matei Basarab nr. 48, Bra ș ov ”, având ca ini țiator/beneficiar pe Lupu Gabriela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (2) 59

Proiect de hotărâre privind documentația “PUD - Construire două locuințe” în Brașov, str. Păcii nr. 5, având ca inițiatori pe Manea George - Marian, Manea Delia și Grideanu Constantin marian, Grideanu Nicoleta Emanuela.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (3) 60

Proiect de hotărâre privind documentația “PUD - Construire vilă turistică și împrejmuire, strada Poiana Doamnei fn din Poiana Brașov”, având ca beneficiari pe Olaru Ioan și Olaru Ana Mihaela.

Punctul nr. (4) 61

Proiect de hotă râre  privind modificarea HCL nr. 286/1999,

republicată , privind inventarul bunurilor care alcă tuiesc domeniul public al Municipiului Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. (5) 62

Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 306 din 29 iunie 2012, republicată, prin care s-au aprobat numărul, denumirea ș i componen ț a comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Brașov.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ionescu Lucian inf ormeaz ă că proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia nr. 5 și există o demisie a fostului secretar al comisiei, domnul Popa Răzvan și comisia a aprobat alegerea în această funcție a doamnei Durbacă Adina, iar la comisia nr. 1, domnul președinte Leonte Cătălin și-a dat demisia din funcția de preșțedinte, rămânând membru al comisiei. Comisia l-a ales pe domnul Ionescu Lucian președinte al comisiei, cu aceste completări se supune votului și se aprobă în unanimitate.

Domnul consilier Leonte C ă t ă lin    mulțume ște tuturor

membrilor comisiei de buget pentru buna colaborare pe care a avut-o și mai ales pentru modul în care s-au respectat principiile de colaborare bazate pe aspecte strict tehnice și pe profesionalism, mulțumește de asemenea și executivului, șefilor de direcții și din societățile din subordinea Primăriei pentru buna colaborarea pe care am avut-o, mai ales în desele runde de întâlniri pentru realizarea bugetului, și asigură de aceeași bună colaborare în continuare.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ionescu Lucian mul ț um e ș te pentru modul în care a decurs activitatea comisiei, într-un mod civilizat, profesionist.

Punctul nr. (6) 63

Informare privind Raportul de activitate al Consiliului de administra ție al Regiei Autonome de Transport Bra ș ov pe anul 2013.

ORDINEA DE ZI INI ȚIAL Ă

Punctul nr. 1

Proiect de hotărâre privind derularea prin bugetul local al Municipiului Bra ș ov a proiectului finan ț at din fonduri externe nerambursabile denumit “Programe inovatoare, relevante și personalizate pentru accesul la calificare și creșterea mobilității ocupaționale a angajaților în meserii cu lucrul la înălțime - ACCES”, implementat în calitate de partener de către Colegiul Tehnic “Mircea Cristea” Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 2

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Regiei Autonome de Transport Brașov pentru anul 2014.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 3

Informare privind stadiul punerii în execuție a prevederilor Deciziei nr. 27 din 03.04.2014 a Curții de Conturi Brașov, în vederea înlăturării deficiențelor constatate și consemnate în urma controlului efectuat la S.C. Tetkron S.R.L. Brașov.

Punctul nr. 4

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 5

Proiect de hot ă râre privind premierea poli ț i ș tilor locali din cadrul Poli ției Locale Bra ș ov, membrii asocia ț iei sportive “ Ur ș ii Fioroși”, pentru rezultatele notabile obținute prin participarea la “Cupa Poliției Naționale” ediția 2014, disciplinele șah și fotbal.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 6

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 93/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Fiscale Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 7

Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Fiscale Brașov să reprezinte Municipiul Brașov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bunurilor aparținând domeniului public și privat.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 8

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 51/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public Administrare Creșe.

Proiect de hotă râre privind modificarea H.C.L. nr. 99/2013, prin care s-au aprobat Organigrama ș i Statul de func ț ii ale Centrului Pentru Persoane Fără Adăpost.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 10

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 301/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Serviciului Public Administrare Piețe Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 11

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 109/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Grădinii Zoologice Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 12

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 302/2013, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale Direcției Sport și Tineret Brașov.

Proiect de hotă râre privind modificarea H.C.L. nr. 200/2013, prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare ș i Funcționare al Direc ț iei Sport ș i Tineret Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 14

Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/2013, pentru aprobarea tarifelor de utilizare a bazelor sportive aflate în administrarea Direcției Sport și Tineret Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 15

Proiect de hotărâre privind mandatarea Direcției Tineret și Sport Brașov să reprezinte Municipiul Brașov în litigiile izvorâte din contractele privind administrarea bazelor sportive aparținând Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 16

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 146/2013, republicată, prin care s-au aprobat Organigrama și Statul de funcții ale aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Brașov.

Proiect de hot ă râre privind definirea conceptului “ Bra ș ov -Capitala Culturală Europeană - 2021”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 18

Proiect de hotărâre privind desfășurarea la Brașov, în perioada 07  -  15 noiembrie 2014, a Festivalului de Dramaturgie

Contemporan ă - edi ț ia XXV.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 19

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 177/2014, prin care s-a aprobat Studiul de fundamentare referitor la delegarea de gestiune prin concesiune a activității de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare pe raza Municipiului Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 20

Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării H.C.L. nr. 178/2014, prin care au fost aprobate caietul de sarcini și contractul de delegare a gestiunii prin concesiune a serviciilor de deratizare, dezinsecție, dezinfecție și tratamente fitosanitare în Municipiul Brașov.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea documenta ției ș i a indicatorilor tehnico - economici aferen ț i realiz ă rii obiectivului de investi ț ii “ Reabilitare sistem de înc ă lzire Gr ă dini ț a nr. 3 B ” din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 22

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “Reabilitare sistem de încălzire Grădinița nr. 13 -corp A - str. Agrișelor” din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 23

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiț ii “ Reamenajare ateliere Ș coala profesional ă german ă Kronstadt”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 24

Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației și a indicatorilor tehnico - economici aferenți realizării obiectivului de investiții “RK Pasaj B-dul Griviței (Fartec)”.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hot ă râre privind aprobarea Documentului de Pozi ție (DP) privind modul de implementare a Proiectului Sistem de Management Integrat al De ș eurilor în Jude ț ul Bra ș ov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 26

Proiect de hotărâre privind documentația “Modificare parțială P.U.Z. - str. Nucului - str. Lacurilor - Calea București, Brașov”, inițiator SC HB LEASING S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 27

Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire locuință și împrejmuire, str. Fagurului f.n., Brașov”, având ca inițiatori/beneficiari pe Vatavu Costică, Vatavu Florica - Rodica și Lefevre Laura Raluca, în calitate de coproprietari asupra terenului înscris în CF ne. 122923 Brașov, nr. top./cad. 122923.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 28

Proiect de hotărâre privind documentația “P.U.D. - Construire 3 case de vacanță, împrejmuire proprietate, racord utilități” în Brașov, Poiana Brașov, str. Stânii nr. 11 -13 , inițiatori Ionescu Alexandrina și Constantinescu Clara Andreea.

Proiect de hotărâre privind aprobare documentație “P.U.D. -Complex hotelier, spa ț ii de cazare, conferin țe, alimenta ție publică, agrement, spații comerciale, Poiana Brașov”, inițiator Ciacalopol Doru - Dinu.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 2, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 30 - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind construire imobil locuințe str. 13 Decembrie nr. 31.

Punctul nr. 31

Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii “Avantgarden” unui cartier din Municipiul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 32

Proiect de hotărâre privind concesionarea terenului situat în Brașov, str. Nicopole nr. 56, în vederea realizării unui acces din exterior, către Bîea Olga și Bîea Mihai.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 2 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 33

Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită către Asociația Handicapaților Cardiaci Operați pe cord Brașov, a

spațiului situat în Brașov, str. Iuliu Maniu nr. 28.

Proiect de hotă râre privind aprobarea scoaterii la licita ție public ă în vederea închirierii a Sta ț iei de pompe termoficare.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 35

Proiect de hotărâre privind contestația formulată de S.C. Dacia Invest Grup S.R.L. împotriva H.C.L. nr. 288/2014, prin care s-a aprobat încheierea contractelor de concesiune cu fiecare proprietar de spații comerciale din Complexul „Orizont 3000”, pentru terenul aferent ș i cota parte din p ă rț ile de uz comun ce revin fiecăruia.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 18 voturi pentru și patru abțineri: domnul consilier Braun Werner, d-ra consilier Cojocea Roxana, domnul consilier Szente Ladislau și domnul consilier Toro Tamas.

Punctul nr. 36

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 6/2010 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de Munteanu Ioan -Lucian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 37

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 1047/2014 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenurilor având categoria de folosință drum, donate de Grigorescu Neculae și Grigorescu Maria.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 38

Proiect de hot ă râre privind acceptarea dona ției nr. 239/2014 ș i trecerea în domeniul public al Municipiului Bra ș ov, a terenului având categoria de folosin ță drum, donat de Ababei Gabriel ș i Ababei Cristina.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 39

Proiect de hotărâre privind acceptarea donației nr. 381/2013 și trecerea în domeniul public al Municipiului Brașov, a terenului având categoria de folosință drum, donat de S.C. „Automotive Lux” S.R.L. și Costescu Lucian.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 40

Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 530/2003 prin care s-a aprobat darea în folosință gratuită Direcției de Servicii Sociale a unui număr de 6 încăperi, în suprafață de 205 m.p., din imobilul situat în Brașov, str. Tudor Vladimirescu nr. 33.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 4 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 41

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Prahovei f.n., către Sergiana Prod Impex.

Proiect de hotă râre privind vânzarea directă a terenului aferent garajului situat în Bra ș ov, str. Clo ș ca nr. 2 , c ă tre Mo ț iu Petre Constantin ș i Mo ț iu Gheorghe.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 43

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, B-dul M. Kogălniceanu nr. 23, către Ioan Claudiu Prunaru și Cristina Maria, respectiv Roșu Alexandru.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 44

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent spațiului cu altă destinație situat în Brașov, str. Mureșenilor nr.

28, către Altius S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 45

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. Tiberiu Brediceanu nr. 3, către Județul Brașov.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Proiect de hotă râre privind vânzarea directă a terenului aferent construc ț iei, situat în Bra ș ov, str. M. Kog ă lniceanu nr. 19, c ă tre Top Expert S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 47

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Brașov, str. M. Kogălniceanu nr. 19, către Brescan Marian și Mady.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 48

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a terenului aferent construcției, situat în Poiana Brașov f.n., către S.C. Stâna Turistică S.R.L.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 3 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 49

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, str. Prunului -tronson II

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1, 5 și 6, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 50

Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Brașov, a imobilului situat în Brașov, B-dul Eroilor.

Proiect de hotă râre privind dezmembrarea imobilului situat în Bra ș ov, str. Carierei f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 52

Proiect de hotărâre privind dezmembrarea imobilului teren, situat în Brașov, str. Tiberiu Brediceanu f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 53

Proiect de hotărâre privind alipirea imobilelor situate în Brașov, str. Lev ă n ț ic ă i f.n.

Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisiile 1 și 5, iar în urma votului a fost aprobat în unanimitate.

Punctul nr. 54 - RETRAS DE PE ORDINEA DE ZI

Proiect de hotărâre privind ducerea la îndeplinire a

H.C.L. nr. 313/2013

Punctul nr. 55

Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 455/2012, prin care s-a aprobat constituirea Comisiei de repartizare a locuințelor din fondul locativ al Municipiului Brașov și al spațiilor cu altă destinație.

Proiect de hotă râre privind acordarea unor gratuit ăți pe mijloacele de transport în comun persoanelor vârstnice ș i pensionarilor cu domiciliul stabil în Municipiul Bra ș ov.

Domnul Consilier - Oprică Adrian precizează că datorită faptului că există un demers făcut de domnul Președinte Aristotel Căncescu la Guvern pentru alocarea unor sume de bani destinate în special pentru acest lucru, și pentru faptul că se știe că avizul de la R.A.T. este unul negativ, grupul P.D.L. se va ab ține la acest punct.

D omnul Consilier - Bucur Ciprian adaugă faptul că și grupul P.N.L. se va abține de la a vota acest proiect.

D omnul Consilier - Szente Ladislau reamintește că la ședința trecută a primit o sarcină să aducă bani de la guvernanții noștri.

D omnul Consilier - Szente Ladislau propune s ă se mențin ă pe ordinea de zi acest proiect și să se încerce din surse locale și din surse guvernamentale, să se rezolve această inițiativă .

D omnul Consilier - Popa Ră zvan dore ște s ă se supun ă la vot nominal, pentru ca s ă nu existe nici un fel de dubii vis-a-vis de opțiunile colegilor consilieri.

Proiectul de hotărâre a fost avizat astfel: comisia 1 -împotrivă , comisia 5 n-a dat aviz, comisia 6 - împotrivă, iar în urma votului au fost 2 voturi pentru (domnul consilier Leonte Cătălin și domnul Popa Răzvan), 1 vot împotrivă ( domnul consilier Mara Iulian) și 19 abțineri.

Domnul Primar - George Scripcaru adaugă că tot dânșii au rezolvat problema asta la sfârșitul lunii aprilie, când s-a aprobat proiectul de hotărâre cu referire la aceste categorii de persoane, care și-au găsit o rezolvare în luna aprilie și pentru elevi și pentru alte categorii sociale.

D omnul Consilier - Leonte C ă tă lin informeaz ă c ă este de acord cu orice facilitate pentru cetățenii Brașovului.

Domnul Primar - George Scripcaru precizează că și P.S.D.-ul e de acord cu ce s-a hotărât data trecută.

Domnul Consilier - Popa Răzvan adaugă că nu a existat nici un dubiu, a constatat că nu se dorește asumarea răspunderi, pentru că există ab ține ți.

D omnul Primar - George Scripcaru adaugă că n-au fost prezenți la ședință, au plecat și n-au fost de acord.

D omnul Consilier - Leonte C ă t ă lin precizeaz ă c ă indiferent de dezbaterea politică, la un moment dat pe unele subiecte, dacă este pentru binele cetățenilor, dânșii sunt de acord, nu au probleme de orgoliu.

Pre ș edintele ș edin ț ei - domnul Ionescu Lucian spune c ă se caută soluțiile în continuare, iar Domnul Primar propune să se facă demersurile în continuare.

Domnul Primar - George Scripcaru roag ă colegii care sunt membri în A.G.A. să rămână în continuare, urmează ședința de la Corona.

Președintele ședinței - domnul Ionescu Lucian   declară

încheiate lucrările ședinței.

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces - verbal, spre cele legale.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,


SECRETAR,

Nicolae Paraschiv


Lucian Ionescu