Hotărârea nr. 99/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fagurului nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr.   99

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fagurului nr. 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.223/2014, prin care s-a propus înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fagurului nr. 1;

Având în vedere prevederile art. 36, alin. (1) din Legea nr. 18/1991, republicată, art. 888 din Codul Civil, art. 20, alin. 1, 3 din Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Fagurului nr. 1, înscris în C.F. nr. 100663 Braşov, nr. cad. 100663.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.