Hotărârea nr. 97/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson II.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   97

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson II;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.243/2014, privind înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson II;

Având în vedere prevederile H.G. nr. 972/2002, art. 3, lit. a, art. 8 şi art. 22 din O.G.  nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată, coroborată cu Legea nr. 7/1996, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se însuşeşte de către Consiliul Local al Municipiului Braşov, Documentaţia cadastrală nr. 6400 - 6440/16/2/2013, întocmită de S.C. Danina Star S.R.L., pentru imobilul identificat cu nr. top. 6300/1/1/1/1/4 din C.F. nr. 132794 Braşov, aferent străzii Matei Basarab, tronson II, în suprafaţă de 600 m.p.

 

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat în C.F. nr. 132794 Braşov, cu nr. top. 6300/1/1/1/1/4, în suprafaţă de 600 m.p., conform poziţiei 222 din H.G. nr. 972/2002 şi pe cale de consecinţă înscrierea acestora în proprietatea Municipiului Braşov - domeniul public.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.