Hotărârea nr. 95/2014

Aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi S.C. Ronesans S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  95

din data de  28  februarie  2014

 

 

Privind: aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi  S.C. Ronesans S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 15.703/2014, privind aprobarea unui schimb de terenuri între Municipiul Braşov şi S.C. Ronesans S.R.L.;

Având în vedere Raportul de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului întocmit de ev. Trandafir Constantin Adrian;

Văzând procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 885 şi 888 din Codul Civil, prevederile Legii nr. 7/1996, a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu prevederile Legii nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c art. 45, alin. 3 şi art. 121, alin. 4 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă revocarea dreptului de servitute în favoarea Regiei Autonome a Căilor Ferate Române înscris la C + 1 în C.F. nr. 123841 Braşov, C.F. nr. 123838 Braşov, C.F. nr. 123871 Braşov, C.F. nr. 123837 Braşov şi C.F. nr. 123839 Braşov.

 

 

Art. 2.  Se aprobă schimbul între terenul situat în Braşov, zona str. Luminii - 13 Decembrie identificat în C.F. nr. 123841 Braşov, sub nr. top. 9219/11/1/1/1/1/26/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 123838 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/25/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 122964 Braşov, nr. cad. 122964, în suprafaţă de 165 m.p.; C.F. nr. 123871 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/27/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 123837 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/1/b, în suprafaţă de 128 m.p.; C.F. nr. 123037 Braşov, nr. cad. 123037, în suprafaţă de 502 m.p.; C.F. nr. 123839 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/24/b, în suprafaţă de 128 m.p.; C.F. nr. 123023 Braşov, nr. cad. 123023, în suprafaţă de 123 m.p., rezultând suprafaţa totală de 1397 m.p., proprietatea Municipiului Braşov şi terenul situat în Braşov zona str. Luminii - 13 Decembrie, identificat în C.F. nr. 128682 Braşov, sub nr. cad. 128682, în suprafaţă de 956 m.p. şi în C.F. nr. 103962 Braşov, nr. top. 9219/9/1/2, în suprafaţă de 441 m.p. rezultând suprafaţa totală de 1397 m.p., proprietatea S.C. Ronesans S.R.L.

Terenul situat în Braşov, zona str. Luminii - 13 Decembrie, identificat în C.F. nr. 123841 Braşov, sub nr. top. 9219/11/1/1/1/1/26/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 123838 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/25/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 122964 Braşov, nr. cad. 122964, în suprafaţă de 165 m.p.; C.F. nr. 123871 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/27/b, în suprafaţă de 117 m.p.; C.F. nr. 123837 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/1/b, în suprafaţă de 128 m.p.; C.F. nr. 123037 Braşov, nr. cad. 123037, în suprafaţă de 502 m.p.; C.F. nr. 123839 Braşov, nr. top. 9219/11/1/1/1/1/24/b, în suprafaţă de 128 m.p.; C.F. nr. 123023 Braşov, nr. cad. 123023, în suprafaţă de 123 m.p., rezultând suprafaţa totală de 1397 m.p., va trece în proprietatea S.C. Ronesans S.R.L., iar terenul situat în Braşov, zona str. Luminii - 13 Decembrie, identificat în C.F. nr. 128682 Braşov, sub nr. cad. 128682, în suprafaţă de 956 m.p. şi în C.F. nr. 103962 Braşov, nr. top. 9219/9/1/2, în suprafaţă de 441 m.p., rezultând suprafaţa totală de 1397 m.p., va trece în proprietatea Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Consiliul Local Braşov îşi însuşeşte procesul - verbal al comisei constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012, întocmit în baza raportului de evaluare a terenurilor ce fac obiectul schimbului, întocmite de ev. Trandafir Constantin Adrian, schimbul de terenuri urmând a se efectua fără sultă.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.