Hotărârea nr. 94/2014

Dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune a imobilului situat în Braşov, str. Valea Tei nr. 44.

 

HOTĂRÂREA Nr.  94

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune a imobilului situat în Braşov, str. Valea Tei nr. 44;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 15.708/2014, prin care s-a propus aprobarea dezmembrării şi ieşirii din indiviziune a imobilului situat în Braşov, str. Valea Tei nr. 44;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea  nr. 7/1996, republicată, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea şi ieşirea din indiviziune a imobilului situat în Braşov, str. Valea Tei nr. 44, înscris în C.F. nr. 111864 Braşov, nr. top. 3822, conform documentaţiei cadastrale întocmită de exp. Guiu Aurel care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.