Hotărârea nr. 93/2014

Dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson III.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  93

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson III;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.237/2014, privind dezmembrarea şi înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, tronson III;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, prevederile art. 3, lit. a, art. 8 şi art. 22 din O.G. nr. 43/1997, privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; art. 3, alin. (4) din Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, actualizată; art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil; Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 634/2006, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Matei Basarab, înscris în C.F. nr. 132177 Braşov, nr. top. 6298/1/1, 6296/12/1, 6296/15/1, 6296/16/1, conform documentaţiei cadastrale întocmită de S.C. DANINA STAR S.R.L,. care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se atestă apartenenţa la domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului identificat cu nr. top nou (6298/1/1, 6296/12/1, 6296/15/1, 6296/16/1)/2, în suprafaţă de 1660 m.p., conform poziţiei 222 din H.G. nr. 972/2002 şi pe cale de consecinţă înscrierea acestuia în proprietatea Municipiului Braşov - domeniul public.

 

Art. 3. Se aprobă schimbarea categoriei de folosinţă a imobilului identificat cu nr. top nou (6298/1/1, 6296/12/1, 6296/15/1, 6296/16/1)/2 din “altele ” în “drum”.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.