Hotărârea nr. 9/2014

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov.

HOTĂRÂREA Nr. 9

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 29.03.2013, privind aprobarea

Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, înregistrate cu nr. 4.702/2014, prin care se propune modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 29.03.2013, privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, în sensul modificării Statului de funcţii - Anexa II;

Luând în considerare prevederile art. 63 - art. 65, art. 107, alin. (2) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi ale art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010, privind salarizarea unitară a personalului plătit din fondurile publice, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Statului de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov - Anexa nr. II, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29 martie 2013, după cum urmează:

Serviciul Evidenţa Persoanelor:

- 3 funcţii publice de execuţie - consilier, clasa I, grad profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

- 2 funcţii publice de execuţie - consilier, clasa I, grad profesional asistent se transformă în consilier, clasa I, grad profesional principal;

- 1 funcţie publică de execuţie - referent, clasa III, grad profesional asistent se transformă în referent, clasa III, grad profesional principal.

Serviciul Stare Civilă:

- 1 funcţie publică de execuţie vacantă - consilier, clasa I, grad profesional debutant se transformă în consilier, clasa I, grad profesional superior;

- 1 funcţie publică de execuţie vacantă - referent, clasa III, grad profesional principal se transformă în consilier, clasa I, grad profesional debutant.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 112 din 29 martie 2013, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 112 din 29 martie 2013, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 112 din data de  29 martie 2013

Republicată conform H.C.L. nr.  9 din 27 ianuarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public  Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 29 martie 2013;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor, înregistrate sub nr. 20.144/2013, prin care se propune aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii ale Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov;

Având în vedere prevederile art. III, alin. (1) din O.U.G nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată, şi pct. 1 şi pct. 2, lit. a) din Anexa la Ordonanţa respectivă;

Luând în considerare adresa Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov nr. 123/2013, cu privire la aplicarea O.U.G nr. 63/2010, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare, modificată şi completată;

Văzând avizul Direcţiei pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, dat în conformitate cu prevederile art. 4, alin. 1 din H.G. nr. 2104/2004, pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcţii din aparatul serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale, cu modificările şi completările ulterioare;

Văzând avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor publici, dat în conformitate cu prevederile art. 107, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 3, lit. b şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale              nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă Organigrama Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov,  conform Anexei I, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Se aprobă Statul de funcţii al Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov, conform Anexei II, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov şi Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.