Hotărârea nr. 84/2014

Vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172.

 

HOTĂRÂREA Nr.  84

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172;

  

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.074/2014, privind vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172;

Văzând adresa nr. 97555, c. 80720/2013, a domnului Condruz Ion;

Având în vedere raportul de evaluare a terenului întocmit de către expert evaluator Bufnea Ovidiu Eugen şi procesul - verbal, încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi a Dispoziţiei de Primar nr. 4790/2012;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 şi alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, str. Lungă nr. 172, identificat prin C.F. nr. 119485 Braşov, nr. cad. 119485, nr. top. (620/1/2/2, 617/1, 620/1/3)/4, nr. cad. 119485-C1, nr. cad. 119485-C2.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a imobilului situat în Braşov, str. Lungă               nr. 172, identificat prin C.F. nr. 119485 Braşov, nr. cad. 119485, nr. top. (620/1/2/2, 617/1, 620/1/3)/4, nr. cad. 119485-C1, nr. cad. 119485-C2.

 

Art. 3. Limita minimă a preţului de la care se porneşte licitaţia de vânzare este 4400 Euro.

 

Art. 4. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 5. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei  hotărâri.