Hotărârea nr. 83/2014

Vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial, situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1, către S.C. ALEXDI IMPEX S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  83

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial, situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1, către S.C. ALEXDI IMPEX S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 17.241/2014, privind vânzarea directă a terenului aferent spaţiului comercial, situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1, către S.C. ALEXDI IMPEX S.R.L.;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de expert evaluator Ioan Palici şi procesul - verbal al comisiei constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea                 nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se atestă apartenenţa la domeniul privat al municipiului Braşov, a terenului de 83,20 m.p., aferent spaţiului comercial situat în Braşov, Piaţa Astra, str. Jupiter nr. 1, identificat în C.F. nr. 38593 Braşov, sub nr. top. 13860/7552/1/1/2/5, nr cad. 1862/5.

 

Art. 2. Se aprobă vânzarea directă a terenului de 83,20 m.p., aferent spaţiului comercial situat în Braşov, str. Jupiter nr. 1, Piaţa Astra, identificat în C.F. nr. 38593 Braşov, sub nr. top. 13860/7552/1/1/2/5, nr cad. 1862/5, către S.C. ALEXDI IMPEX S.R.L.

 

Art. 3. Preţul terenului menţionat la art. 2 este de 140 Euro/m.p., respectiv 11648 Euro şi va fi achitat în lei la cursul B.N.R. pentru ziua în care se face plata.

Preţul de vânzare va fi achitat în termen de 30 zile de la data confirmării de primire a hotărârii. În caz de neachitare la termenul de scadenţă a obligaţiei de plată către bugetul local, se datorează după acest termen majorări  de întârziere în procent de 2 % din cuantumul obligaţiei principale neachitate în termen calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, pentru o perioadă de maxim 60 de zile. În caz de neplată a preţului calculat cu majorări până la expirarea perioadei de majorare de 60 de zile, hotărârea va fi revocată de drept.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.