Hotărârea nr. 80/2014

Prelungirea duratei contractului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 469/2010, ce are ca obiect asocierea Municipiului Braşov cu S.C. RIAL S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  80

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea duratei contractului de asociere aprobat prin H.C.L. nr. 469/2010, ce are ca obiect asocierea Municipiului Braşov cu  S.C. RIAL S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 16.131/2014, privind aprobarea asocierii Municipiul Braşov cu S.C. RIAL S.R.L. ce are ca obiect Cimitirul Municipal;

Având în vedere H.G. nr. 972/2002, privind atestarea domeniului public al judeţului Braşov, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 7, lit. a şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea duratei contractului de asociere nr. 1262 din 25.08.2010, aprobat prin H.C.L. nr. 469/2010, ce are ca obiect asocierea Municipiului Braşov cu S.C. RIAL S.R.L., până la data de 31.12.2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.