Hotărârea nr. 8/2014

Decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate.

 

HOTĂRÂREA Nr.  8

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

 

Privind: decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 4796 din 17.01.2014, prin care s-a propus decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive pentru deplasarea elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursuri organizate de federaţiile sportive de specialitate;

Având în vedere prevederile art. 105, pct. 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare; pct. 21 din O.U.G. nr. 117 din 23.12.2013 privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr. 1/2011; art. 6, pct. 7, art. 21 şi art. 69 din Legea educaţiei fizice şi sportului 69/2000; H.G. nr. 1447/2007, privind aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, lit. a, pct. 1 şi 5 şi art. 45, alin. 2, lit. f din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă decontarea din bugetul local al Municipiului Braşov a cheltuielilor sportive aferente participării elevilor Liceului cu Program Sportiv Braşov la concursurile organizate de federaţiile sportive de specialitate, în anul 2014, în sumă de 100 mii lei, detaliate conform anexei nr. 1.

 

Art. 2. Indicatorii de performanţă ce urmează a se atinge de către elevii Liceului cu Program Sportiv Braşov, urmare a participării la aceste competiţii sportive se regăsesc în anexa nr. 2.

 

             Art. 3. Modalităţile de promovare a imaginii Municipiului Braşov, în calitate de finanţator a proiectelor sportive, se regăsesc în anexa nr. 3.

 

Art. 4. Liceul cu Program Sportiv Braşov va prezenta trimestrial împreună cu situaţiile financiar - contabile, situaţia justificativă privind participarea la campionate şi prezentarea rezultatelor obţinute comparativ cu valorile şi indicatorii de performanţă aprobaţi.

 

            Art. 5. Natura cheltuielilor sportive şi cuantumul acestora este cel stabilit prin H.G. nr. 1447/2007, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art. 6. Primarul Municipiului Braşov, Liceul cu Program Sportiv Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.