Hotărârea nr. 79/2014

Prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11, parter.

 

HOTĂRÂREA Nr.  79

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino,  Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11, parter;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 14.654/2014, privind prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11, parter.;

Având în vedere H.C.L. nr. 567/2009, republicată conform H.C.L. nr. 114 din 22.02.2010 şi văzând Nota Internă nr. 6.222/2014 a Direcţia Relaţii Externe, Cultură şi Evenimente;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 124 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea termenului de dare în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 5 ani, către Asociaţia Musashino, Japonia, a spaţiului cu altă destinaţie situat în Braşov, str. Olteţ nr. 11, parter, pentru desfăşurarea activităţilor Centrului Musashino, Japonia.

 

 

Art. 2. Cheltuielile privind întreţinerea şi plata utilităţilor pentru spaţiul cu altă destinaţie menţionat la art. 1, din prezenta hotărâre, se fac din bugetul local al Municipiului Braşov.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.