Hotărârea nr. 78/2014

Exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  78

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în  Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 16.473/2014, privind exercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006, adresa nr. 14 din 10.01.2014, a Ministerului Culturii, adresa nr. 968 din 11.02.2014, a Consiliului Judeţean Braşov, H.C.J. nr. 66 din 30.01.2014;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Consiliul Local al Municipiului Braşov îşi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului înscris în C.F. nr. 130755, nr. top. 2068/1/2, format din Castel şi incintă bastion, situat în Braşov, str. Dealul Cetăţii nr. 5, deţinut de deţinut de S.C. ARO PALACE S.A.

 

 

Art. 2. Condiţiile concrete de exercitare a dreptului de preemţiune conform art. 1, rezultate în urma negocierii acestora cu S.C. ARO PALACE S.A. vor fi supuse analizării şi aprobării Consiliului Local.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri