Hotărârea nr. 77/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţii de imobil “Casele Closius/Hiemesch/Giesel” situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de domnul ALEXANDRU VĂTĂŞAN şi doamna IONELA ALEXANDRA MIHĂESCU.

 

HOTĂRÂREA Nr.  77

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţii de imobil “Casele Closius/Hiemesch/Giesel” situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de domnul ALEXANDRU VĂTĂŞAN şi doamna IONELA ALEXANDRA MIHĂESCU;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 15.383/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea părţii de imobil “Casele Closius/Hiemesch/Giesel” situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de domnul ALEXANDRU VĂTĂŞAN şi doamna IONELA ALEXANDRA MIHĂESCU;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/200, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 267 din 27.01.2014, a Ministerului Culturii;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea părţii de imobil “Casele Closius/Hiemesch/Giesel”, înscris în C.F. nr. 55349, nr. top. 5243/I, lot 1, situat în Braşov, Piaţa Sfatului nr. 15, deţinut de domnul ALEXANDRU VĂTĂŞAN şi doamna IONELA ALEXANDRA MIHĂESCU.