Hotărârea nr. 76/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN.

 

HOTĂRÂREA Nr.   76

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat  în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 11.812/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7B, deţinut de d-na DIMA AURELIA CORNELIA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa  nr. 18/3/15.01.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. George Bariţiu nr. 4, ap. 7 B, înscris în C.F. nr. 535 Braşov, nr. top. 5642/1/6/2, nr. cad. 11297-C1-U4, deţinut de doamna DIMA AURELIA CORNELIA născută GHERMAN.