Hotărârea nr. 75/2014

Acceptarea donaţiei nr. 218/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de S.C. K.H.M. - TIM Group S.R.L.

 

HOTĂRÂREA Nr.  75

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 218/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de S.C. K.H.M. - TIM Group S.R.L.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 14.646/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a S.C. K.H.M. - TIM Group S.R.L., autentificată sub nr. 218 din 4 februarie 2014, de Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 132036 Braşov, nr. cad. 132036 şi C.F. nr. 132043 Braşov, nr. cad. 132043, conform ofertei de donaţie nr. 218 din 4 februarie 2014, a S.C. K.H.M. - TIM Group S.R.L., autentificată de Biroul Individual Notarial Ionaş Alexandru Mihai.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.