Hotărârea nr. 73/2014

Acceptarea donaţiei nr. 3227/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de HOGEA PETRU MIRCEA, HOGEA DANIELA şi HOGEA MIRCEA DANIEL.

 

HOTĂRÂREA Nr.  73

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 3227/2013 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului având categoria de folosinţă drum, donat de HOGEA PETRU MIRCEA, HOGEA DANIELA şi HOGEA MIRCEA DANIEL;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 14.650/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. ”d” din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului HOGEA PETRU MIRCEA, a doamnei HOGEA DANIELA şi a domnului HOGEA MIRCEA DANIEL, autentificată sub nr. 3227 din 23 decembrie 2013, de Uniunea Naţională a Notarilor Publici Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenului având categoria de folosinţă drum, înscris în C.F. nr. 107515 Braşov, nr. top. 9429/1/1/24, conform ofertei de donaţie nr. 3227 din 23 decembrie 2013, a domnului HOGEA PETRU MIRCEA, a doamnei HOGEA DANIELA şi a domnului HOGEA MIRCEA DANIEL, autentificată de Uniunea Naţională a Notarilor Publici Burlan Radu - Cătălin, Burlan Ioana - Suzana şi Burlan Silviu - Cristian.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.