Hotărârea nr. 71/2014

Modificarea H.C.L. nr. 71/2009, prin care s-a aprobat documentaţia „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”.

 

HOTĂRÂREA Nr.  71

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: modificarea H.C.L. nr. 71/2009, prin care s-a aprobat documentaţia „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 17.197/2014, prin care s-a propus aprobarea modificării H.C.L. nr. 71/2009, prin care s-a aprobat documentaţia „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”, în sensul corectării planşei de reglementări urbanistice, respectiv prin revenirea la destinaţia anterioară stabilită prin documentaţia P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr. 963/2006, a terenului cu nr. cad. A 1185/1/2;

Luând în considerare prevederile sentinţei civile nr. 750/CA/01.02.2013, definitivă şi irevocabilă, prin care obligă autoritatea publică locală să revină la destinaţia terenului anterioară conform „P.U.Z. - str. Fânarului (extindere zonă studiată) Braşov”, aprobat cu H.C.L. nr. 936/2006, respectiv ZV - zonă verde şi parţial ZLC - zonă locuinţe colective;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. b, art. 47, art. 50 şi art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 27 februarie 2009, prin care s-a aprobat documentaţia „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”, în sensul corectării planşei de reglementări urbanistice prin revenirea la destinaţia anterioară stabilită prin documentaţia P.U.Z. aprobată prin H.C.L. nr. 963/2006, a terenului cu nr. cad. A 1185/1/2, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local nr. 71 din 27 februarie 2009, rămân neschimbate.

 

Art. 3. Hotărârea Consiliului Local nr. 71 din 27 februarie 2009, astfel modificată, va fi republicată.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 71 din data de  27  februarie  2009

Republicată conform H.C.L. nr.  603 din 31 august 2009 şi

conform H.C.L. nr. 71 din data de 28 februarie 2014

 

 

 

 

Privind: aprobare „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”, beneficiari S.C. MAURER & KASPER, ş.a.

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 februarie 2009;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea  Teritoriului, Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 11.453 din data de 16 februarie 2009, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei „Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”, beneficiari S.C. MAURER & KASPER, ş.a.;

Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcţiilor şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia de urbanism “Reactualizare P.U.Z. - str. Fânarului, Braşov”, beneficiari S.C. MAURER & KASPER, ş.a., întocmită de către S.C. METADESIGN S.R.L.

 

               Art. 2. Reglementările aferente PUZ prevalează asupra reglementărilor prevăzute în P.U.D.-urile aprobate. Această reglementare va fi precizată în planşa de reglementări urbanistice - U 02.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.