Hotărârea nr. 70/2014

Atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.G. Braşov (cu intrare din actuala str. Ion C. Brătianu).

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  70

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.G. Braşov (cu intrare din actuala str. Ion C. Brătianu);

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 15.368/2014, prin care s-a propus atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.G. Braşov;

Văzând prevederile Avizului nr. 5 din 21.01.2014 al Comisiei de Atribuire sau Schimbare de Denumiri din cadrul Instituţiei Prefectului - Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 2 din O.G. nr. 63/2002, actualizată în 2007, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri stradale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. d şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă atribuirea denumirii unei străzi cuprinse în P.U.G. Braşov, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 144/2011, astfel:

- Strada “A“ - Str. George Călinescu

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.