Hotărârea nr. 7/2014

Aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  7

din data de  27  ianuarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 27 ianuarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Buget - CFP din cadrul Direcţiei Economice, înregistrate cu nr. 2.126/2014, prin care se propune aprobarea cotizaţiei către Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 35, pct. 6 din Legea nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, art. 46, alin. 1, lit. a din O.G nr. 26/2000, cu privire la asociaţii şi fundaţii, modificată şi completată;

Văzând Hotărârea Adunării Generale nr. 3/18.01.2012 şi art . 5, pct. 3, lit. a din Statutul Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile H.C.L. nr. 529/2011, republicată, privind asocierea Municipiului Braşov cu Judeţul Braşov şi unităţile administrativ - teritoriale din acest judeţ, în vederea constituirii Asociaţiei de dezvoltare intercomunitară „ISO MEDIU” pentru dezvoltarea sistemului de management integrat al deşeurilor şi extinderea infrastructurii în judeţul Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. e, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă plata cotizaţiei anuale în sumă de 0,25 lei/locuitor/an Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “ISO MEDIU” în domeniul salubrizării localităţilor din Judeţul Braşov, datorată de Municipiul Braşov în calitate de membru al acestei asociaţii.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov, va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.