Hotărârea nr. 682/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Fundăturii f.n.

 

HOTĂRÂREA Nr.  682

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Fundăturii f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 106.317/2014, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a terenului situat în Braşov, str. Fundăturii f.n.;

Văzând prevederile Legii nr. 137/2011 privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului şi din administrarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gheorghe Ionescu - Şişeşti“ - Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov în domeniul public al municipiului Braşov şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, judeţul Braşov;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, prevederile Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale  nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Braşov, a imobilelor situate în Braşov, str. Fundăturii f.n., înscrise în C.F. nr. 27078 Braşov, identificate după cum urmează:

- nr. top. 11123/1/1/10 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 717,81 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/11 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 2615,57 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/12 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 1446,40 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/13 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 1539,62 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/14 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 1054.58 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/15 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 146.77 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/16 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 794.57 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/17 – arabil (zonă verde) în suprafaţă de 2288.41 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/18 – arabil (străzi, alei, trotuare, parcări) în suprafaţă de 9560.62 m.p.

- nr. top. 11123/1/1/19-arabil (zona verde) în suprafaţă de 3347.86 m.p.

în vederea reglementării situaţiei juridice a terenului situat între blocurile de locuinţe din str. Fundăturii f.n.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.