Hotărârea nr. 68/2014

Aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Împrejmuire teren şi amplasare echipament de ventilaţie a aerului”, în Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, beneficiar S.C. New Medics COM S.R.L.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  68

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Împrejmuire teren şi amplasare  echipament de ventilaţie a aerului”, în Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B, beneficiar S.C. New Medics COM S.R.L.;

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 16.834/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea documentaţiei “P.U.D. - Împrejmuire teren şi amplasare echipament de ventilaţie a aerului, în Braşov str. Hărmanului nr. 15 B”, beneficiar S.C. New Medics COM S.R.L.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 45, lit. c, art. 48, art. 50, art. 56, alin. 1 şi 4 din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă documentaţia “P.U.D. - Împrejmuire teren şi amplasare echipament de ventilaţie a aerului, în Braşov, str. Hărmanului nr. 15 B”, beneficiar S.C. New Medics COM S.R.L., întocmită de S.C. Cibis Proiect S.R.L. Braşov.

 

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a documentaţiei P.U.D. este de 2 ani de la data aprobării.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.