Hotărârea nr. 674/2014

Înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 1.

 

HOTĂRÂREA Nr.  674

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 1;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.451/2014, prin care s-a propus înscrierea în proprietatea publică a Municipiului Braşov, a imobilului, în vederea reglementării situaţiei juridice a imobilului situat în Braşov, Aleea Lăcrămioarelor nr. 1, înscris în C.F. nr. 131381 Braşov, nr. cad. 131381;

Având în vedere prevederile art. 888 din Codul Civil, Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare; art. 36, alin. (1) din Legea  nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă înscrierea în domeniul public al Municipiului Braşov, a imobilului situat în Aleea Lăcrămioarelor nr. 1, înscris în C.F. nr. 131381 Braşov, nr. cad. 131381.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.