Hotărârea nr. 672/2014

Dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7.

 

HOTĂRÂREA Nr. 672

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.757/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Mihail Kogălniceanu nr. 7, identificat în C.F. nr. 121925 Braşov, nr. cad. 121925, în suprafaţă de 9530 m.p., conform documentaţiei cadastrale întocmită de Alecu Gheorghe, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.