Hotărârea nr. 671/2014

Dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21.

 

HOTĂRÂREA Nr.  671

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.522/2014, prin care se propune dezmembrarea imobilului teren, situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21, identificat sub nr. top. 9063/25x1 din C.F. nr. 131857 Braşov;

Având în vedere prevederile art. 879, 880 şi 888 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 7/1996, a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, cu completările şi modificările ulterioare, coroborată cu Ordinul nr. 700/2014, pentru aprobarea Regulamentului şi modul de întocmire al documentaţiilor cadastrale;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă dezmembrarea imobilului situat în Braşov, str. Hărmanului nr. 21, identificat în C.F. nr. 131857 Braşov, sub nr. top. 9063/25x1, în suprafaţă de 22827 m.p., conform Documentaţiei cadastrale de primă înscriere cu propunere de dezmembrare, întocmită de expert autorizat Konte Ramona - Ştefania, parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri