Hotărârea nr. 67/2014

Studiu de oportunitate pentru elaborare documentaţie „P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale”, iniţiator S.C. Kraft Foods România S.A.

 

HOTĂRÂREA Nr.  67

din data de  28  februarie  2014

 

 

 

 

Privind: studiu de oportunitate pentru elaborare documentaţie „P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale”, iniţiator S.C. Kraft Foods România S.A.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 28 februarie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 17.938/2014, prin care s-a propus analizarea şi aprobarea studiului de oportunitate privind documentaţia “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale”, iniţiată de S.C. Kraft Foods România S.A.;

Având în vedere prevederile art. 25, alin. 1, art. 32, alin. 1, lit. b din Legea nr. 350/2001, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, republicată;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 2, 3 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, alin. 5, lit. c şi art. 45, alin. 2, lit. e din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă studiul de oportunitate privind documentaţia “P.U.Z. - Ansamblu Hotel - Centru de Conferinţe - Spaţii Comerciale”, iniţiator S.C. Kraft Foods România S.A.

 

Art. 2. Perioada de valabilitate a studiului de oportunitate este de 1 an de la data aprobării.

 

Art. 3. Iniţiatorul documentaţiei de urbanism va demara procedurile specifice de informare şi consultare a publicului, conform prevederilor Ordinului nr. 2701/2010 şi Regulamentului aferent aprobat cu H.C.L. nr. 321/2011.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.