Hotărârea nr. 668/2014

Vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobâlna f.n.

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  668

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobâlna f.n.;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Cadastru, Valorificare, Registru Agricol şi Fond Funciar din cadrul Direcţiei Juridice şi de Administraţie Publică Locală, înregistrate cu nr. 104.442/2014, prin care se propune vânzarea la licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobâlna f.n.;

Văzând Raportul de evaluare întocmit de ev. Palici Ioan şi procesul - verbal încheiat de comisia constituită în baza H.C.L. nr. 632/2006 şi Dispoziţia de Primar nr. 4790/2012;

Având în vedere prevederile art. 1650 şi 1657 din Codul Civil, coroborat cu Legea nr. 213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c alin. 5, lit. b, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 2 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă vânzarea prin licitaţie publică a terenului situat în Braşov, str. Bobâlna f.n. înscris în C.F. nr. 125539 Braşov, nr. top. 12211/a/1/1/1/11/ 2/1/1/1/1/1/2.

 

 

Art. 2. Preţul de pornire al licitaţiei este de 60 Euro/m.p., pentru terenul înscris în C.F. nr. 125539 Braşov.

 

 

Art. 3. Se aprobă Caietul de Sarcini conform anexei 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.