Hotărârea nr. 667/2014

Aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 667

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

            Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autorizări Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrata cu nr. 106.480/2014, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,

În temeiul prevederilor art. 23, art. 32, alin. 4, art. 37, alin. 5 şi art. 59, alin. 3 ale Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1,    lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

              Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 27/2000 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 325/1999 şi Hotărârea Consiliului Local nr. 325/1999 privind regulamentul de introducere în legalitate a construcţiilor realizate după apariţia Legii nr. 50/1991 şi mai vechi de 2 ani se abrogă.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.