Hotărârea nr. 666/2014

Aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după anul 1958, până la apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii.

 

HOTĂRÂREA Nr.  666

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără  autorizaţie de construire după anul 1958, până la apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autorizări Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 105.608/2014, prin care se propune aprobarea Regulamentului privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după anul 1958, până la apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;

Constatând că Decretul nr. 144/1958 privind reglementarea eliberării autorizaţiilor de construire, reparare şi desfiinţare a construcţiilor, precum şi a celor referitoare la înstrăinările şi împărţelile terenurilor cu sau fără construcţii, a fost abrogat prin art. 39, 41 şi 48 din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construire;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1,           lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă Regulamentul privind legalizarea construcţiilor realizate fără autorizaţie de construire după anul 1958, până la apariţia Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Hotărârea Consiliului Local nr. 62/1993 prin care s-a aprobat Regulamentul privind introducerea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie până la apariţia Legii nr. 50/1991, H.C.L. nr. 229/1996 prin care se propun unele modificări ale Regulamentului aprobat prin H.C.L.  nr. 62/1993 şi H.C.L. nr. 327/1999 prin care s-a aprobat modificarea Regulamentului privind introducerea în legalitate a construcţiilor realizate fără autorizaţie până la apariţia Legii nr. 50/1991, se abrogă.

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.