Hotărârea nr. 665/2014

Modificarea şi completarea H.C.L. nr. 326 din 11.10.1999 prin care s-a aprobat „Regulamentul privind eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în cartea funciară realizate înainte de anul 1958“.

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.  665

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: modificarea şi completarea H.C.L. nr. 326 din 11.10.1999 prin care s-a aprobat „Regulamentul privind eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în cartea funciară realizate înainte de anul 1958“;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Autorizări Construcţii din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 105.592/2014, prin care se propune modificarea H.C.L. nr. 326/1999, prin care s-a aprobat eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în Cartea Funciară realizate înainte de 1958;

Văzând prevederile H.C.L. nr. 97/1998 privind stabilirea nivelului taxei de publicitate şi reclamă conform O.U.G. nr. 15/1999 şi H.C.L. nr. 304/1998 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 27/1994 republicată, privind impozitele şi taxele locale,

Constatând că O.U.G. nr. 15/1999 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 27/1994 privind impozitele şi taxele locale au fost abrogate prin O.U.G. nr. 36/2002;

În temeiul prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit. c, art. 45, alin. 2, lit. e şi art. 115, alin. 1,           lit. b din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea denumirii Hotărârii Consiliului Local nr. 326 din 11 octombrie 1999, care va avea următorul conţinut:

„Regulamentul privind eliberarea adeverinţelor pentru intabularea în cartea funciară a construcţiilor realizate înainte de anul 1958“.

 

 

Art. 2. Se aprobă modificarea preambulului regulamentului care va avea următorul conţinut:

„Construcţiile realizate înainte de anul 1958, neînscrise în cartea funciară, vor putea fi intabulate pe baza unei adeverinţe eliberată de Primăria Municipiului Braşov cu îndeplinirea următoarelor condiţii“.

 

 

Art. 3. Se aprobă modificarea pct. 1 din regulament care va avea următorul conţinut:

Se va prezenta dovada asupra proprietăţii terenului (extras CF original), eliberat în ultimele 6 luni şi plan de situaţie pe ridicare topo vizată de Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Braşov“.

 

 

Art. 4. Se aprobă modificarea pct. 3 din regulament care va avea următorul conţinut:

„Se va prezenta după caz:

- adeverinţă eliberată de Direcţia Fiscală Braşov, prin care să se ateste anul de înregistrare în evidenţele fiscale a construcţiei;

- copie după cartea imobilului.“.

 

  

Art. 5. Se aprobă modificarea pct. 5 din regulament, care va avea următorul conţinut:

„Pentru eliberarea adeverinţei solicitantul va achita o taxă conform hotărârilor de consiliu local prin care se stabileşte nivelul taxelor şi impozitelor locale conform Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare“.

 

 

Art. 6. Celelalte prevederi din „Regulamentul privind eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în cartea funciară realizate înainte de anul 1958“ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 11 octombrie 1999, rămân neschimbate.

 

 

Art. 7. Hotărârea Consiliului Local nr. 326 din 11 octombrie 1999, prin care s-a aprobat „Regulamentul privind eliberarea de adeverinţe pentru intabularea construcţiilor în cartea funciară realizate înainte de anul 1958“ astfel modificată, va fi republicată.

 

 

Art. 8. Hotărârea Consiliului Local nr. 97/1999 prin care a fost stabilit nivelul taxelor de publicitate şi reclamă, ca urmare a aplicării Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 15 din 03.03.1999 şi 304/1998 privind indexarea impozitelor şi taxelor locale prevăzute de Legea nr. 27/1994 republicată, se abrogă.

 

 

Art. 9. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.

 

 

 

 

 

HOTĂRÂREA Nr.   326  din data de  11 octombrie 1999

Republicată conform H.C.L. nr. 665 din 18 decembrie 2014

 

 

 

 

OBIECT: Regulamentul privind eliberarea adeverinţelor pentru intabularea în cartea

       funciară a construcţiilor realizate înainte de anul 1958;

 

 

 

                 Consiliul Local al Municipiului Braşov, întrunit în şedinţă la data de 11 octombrie 1999,

Analizând referatul nr. ad. T 15.237/1999 aş Serviciului Disciplina în Construcţii, prin care se propune modalitatea de eliberare a adeverinţelor pentru întabularea construcţiilor în C.F. realizate înainte de anul 1958,

În temeiul art 20, litera m şi art. 28 din Legea administraţiei publice locale nr. 69/1991, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

 

Art. 1. Se aprobă eliberarea de adeverinţe în vederea întabulării în C.F. a construcţiilor realizate înainte de anul 1958, care respectă condiţiile din Regulamentul anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.