Hotărârea nr. 664/2014

Darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

HOTĂRÂREA Nr.  664

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 104.989/2014, privind darea în administrarea S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a apartamentelor, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c, art. 45, alin. 3 şi art. 123, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

 

Art. 1. Se aprobă darea în administrare, către S.C. RIAL S.R.L. Braşov, a 12 apartamente cu 3 camere (nr. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54, 60, 66, 72) şi un apartament  (nr. 49) cu 2 camere, cu boxele aferente, situate în Braşov, B-dul Gării nr. 19.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov şi S.C. RIAL S.R.L. Braşov vor asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.