Hotărârea nr. 663/2014

Prelungirea termenului de concesionare a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I.

 

HOTĂRÂREA Nr.  663

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: prelungirea termenului de concesionare a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I;

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 101.487/2014, privind prelungirea termenului de concesionare a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I;

Având în vedere O.U.G. nr. 83/2000 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor de liberă practică pentru servicii publice conexe actului medical, Legea nr. 96/2007 privind exercitarea profesiei de tehnician dentar, precum şi înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Ordinului Tehnicienilor Dentari din România, republicată;

Văzând H.C.L. nr. 770/2011 privind aprobarea concesionării laboratoarelor de tehnică dentară situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I, contractele de concesiune nr. 1, 2, 3 din anul 2012, H.C.L. nr. 350/2007 privind stabilirea garanţiei datorate de concesionarii bunurilor proprietate publică a Municipiului Braşov, adresa nr. 94.484/2014 a Direcţiei Fiscale Braşov, chitanţa nr. 272015035 din 15.12.2014 de plată a datoriilor către bugetul local, rapoartele de evaluare întocmite de S.C. Palcons S.R.L., anexate;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 4 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 10, art. 36, alin. 2, lit. c, alin. 5, lit b şi art. 45, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

Art. 1. Se aprobă prelungirea cu 5 ani a termenului de concesionare a laboratoarelor de tehnică dentară, situate în Braşov, str. Diaconu Coresi nr. 1, etaj I, identificate în anexa 1 la prezenta hotărâre.

 

Art. 2. Se aprobă cuantumul redevenţei conform anexei, la prezenta hotărâre.

Redevenţa va fi achitată în lei, la cursul comunicat de Banca Naţională a României, la paritatea leu/euro pentru ziua în care se face plata.

 

Art. 3. Concesionarii au obligaţia ca, în termen de 90 zile de la data semnării actului adiţional de modificare a redevenţei şi de prelungire a contractului de concesiune, să completeze valoarea garanţiei, până la suma fixă, reprezentând valoarea integrală a obligaţiei de plată către concedent pentru un an de activitate.

Garanţia se va recalcula, până la 31 martie a fiecărui an, funcţie de paritatea leu/EURO, comunicată de Banca Naţionala a României din ziua actualizării acesteia şi va fi la dispoziţia concedentului.

 

Art. 4. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.