Hotărârea nr. 662/2014

Neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, deţinut de KULCSAR ŞTEFAN şi LUNGU MARIANA CRISTINA.

 

HOTĂRÂREA Nr.  662

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, deţinut de KULCSAR ŞTEFAN şi LUNGU MARIANA CRISTINA;

 

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 101.474/2014, privind neexercitarea dreptului de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, deţinut de KULCSAR ŞTEFAN şi LUNGU MARIANA CRISTINA;

Având în vedere prevederile art. 4, alin. 4 din Legea nr. 422/2001, privind „protejarea monumentelor istorice” completată şi modificată prin Legea nr. 259/2006 şi adresa nr. 605/37 din 17.11.2014, a Ministerului Culturii, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Braşov;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 5 şi 6 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 9 şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Articol unic. Consiliul Local al Municipiului Braşov nu-şi exercită dreptul de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în Braşov, str. Poarta Schei nr. 9, ap. 6, înscris în C.F. nr. 51767 Braşov, nr. cad. 11061-C1-U6, nr. top. 5119/6, deţinut de KULCSAR ŞTEFAN şi LUNGU MARIANA CRISTINA.