Hotărârea nr. 661/2014

Acceptarea donaţiei nr. 562/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de MUREŞAN IOAN şi MUREŞAN ILDI.

 

HOTĂRÂREA Nr.  661

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

 

Privind: acceptarea donaţiei nr. 562/2014 şi trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, donate de MUREŞAN IOAN şi MUREŞAN ILDI;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Administrare Patrimoniu şi Urbanism Comercial din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 104.755/2014, privind trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor având categoria de folosinţă drum;

Având în vedere art. 3, alin. 1 şi art. 7, lit. d din Legea nr. 213/1998, privind bunurile proprietate publică;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1 şi 5 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. c şi art. 121, alin. 3 din Legea Administraţiei Publice Locale      nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se acceptă oferta de donaţie a domnului MUREŞAN IOAN şi a doamnei MUREŞAN ILDI, autentificată sub nr. 562 din 25 aprilie 2014, de Biroul Individual Notarial Milu Călin - Petru.

 

 

Art. 2. Se aprobă trecerea în domeniul public al Municipiului Braşov şi înscrierea în evidenţele de carte funciară, a terenurilor având categoria de folosinţă drum, înscrise în C.F. nr. 127725 Braşov, nr. cad. 127725 şi C.F. nr. 127726 Braşov, nr. cad. 127726, conform ofertei de donaţie nr. 562 din 25 aprilie 2014, a domnului MUREŞAN IOAN şi a doamnei MUREŞAN ILDI, autentificată de Biroul Individual Notarial Milu Călin - Petru.

 

 

Art. 3. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.