Hotărârea nr. 660/2014

Încheierea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”.

 

HOTĂRÂREA Nr. 660

din data de  18  decembrie  2014

 

 

 

Privind: încheierea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat încheiat între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru  proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”;

 

 

 

Consiliul Local al Municipiului Braşov întrunit în şedinţă ordinară la data de 18 decembrie 2014;

Analizând Expunerea de motive şi Raportul de specialitate ale Serviciului Amenajarea Teritoriului şi Gestiune Date Urbane din cadrul Direcţiei Arhitect Şef, înregistrate cu nr. 103.305/2014, prin care s-a propus încheierea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 1 din 12.02.2014, încheiat între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”;

Având în vedere adresa Agenţiei pentru Protecţia Mediului Sibiu înregistrată la Primăria Braşov cu nr. 101.271/03.12.2014 prin care se propune încheierea Actului adiţional nr. 1;

În conformitate cu avizele comisiilor de specialitate nr. 1, 2, 5 şi 7 ale Consiliului Local Braşov;

În temeiul art. 36, alin. 1, alin. 2, lit. d, alin. 6, lit. a, pct. 9, alin. 7, lit. c şi art. 45, alin. 1 din Legea Administraţiei Publice Locale nr. 215/2001, republicată,

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E :

 

 

Art. 1. Se aprobă încheierea Actului adiţional nr. 1 la Acordul de Parteneriat nr. 1 din 12.02.2014, încheiat între UAT Municipiul Braşov şi Agenţia pentru Protecţia Mediului Sibiu pentru proiectul “Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă” elaborat de APM Sibiu în cadrul programului “Adaptare la schimbări climatice” finanţat prin Mecanismul Financiar al Spaţiului Economic European/EEA Grans 2009 – 2014.

 

 

Art. 2. Primarul Municipiului Braşov va asigura ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri.